La Fundació ENT, juntament amb la resta d’organitzacions de conservació vam assistir a la reunió convocada per la Secretaria General de Pesca on es van discutir les mesures d’urgència encaminades a acabar amb la greu situació de sobrepesca que pateixen els caladors del Mediterrani. El 93% dels recursos marins d’aquest mar estan sobreexplotats a nivells que no són sostenibles, posant en risc el futur de les pesqueries i, en conseqüència, del propi sector pesquer.

Ecologistes en Acció, Fundació ENT, Greenpeace, Oceana, SEO / BirdLife i WWF hem presentat un document comú amb mesures concretes per recuperar els recursos pesquers abans de 2020, data màxima d’obligat compliment marcada per l’actual Política Pesquera Comuna de la Unió Europea.

De manera resumida, aquestes són les principals propostes presentades:

1. Establir un calendari concret per a la recuperació de totes les pesqueres del Mediterrani espanyol abans de 2020.
2. Elaborar plans plurianuals que garanteixin la sostenibilitat dels recursos pesquers, tinguin en compte a l’ecosistema marí en el seu conjunt (principi ecosistèmic) i impliquin a tots els actors interessats.
3. Incorporar la pesca d’arts menors en la governança pesquera.
4. Augmentar la investigació i la recol·lecció de dades per millorar la gestió pesquera.
5. Incrementar les mesures de control i vigilància perquè s’asseguri el compliment de la normativa i la lluita eficaç contra la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR).
6. Augmentar el control, seguiment i gestió de la pesca recreativa.
7. Establir talles mínimes de referència per a la conservació (MCRS) en funció de la talla de maduresa reproductora de les espècies.
8. Millorar la traçabilitat i assegurar el compliment legislatiu de l’etiquetatge dels productes pesquers.
9. Establir mesures per acabar amb les captures no desitjades i descartades, mitjançant la millora de la selectivitat de les arts i donant accés preferencial als caladors a aquelles modalitats més selectives.
10. Incrementar la superfície marina protegida per assegurar la conservació i la recuperació de les poblacions pesqueres i espècies amenaçades, protegint a reproductors, juvenils i hàbitats sensibles.

 

Contribucions comunes al quadre de mesures tècniques proposat per la Secretaria General de Pesca per pal·liar la situació del Mediterrani