La Fundació ENT, juntament amb la resta d’organitzacions de conservació vam assistir a la reunió convocada per la Secretaria General de Pesca on es van discutir les mesures d’urgència encaminades a acabar amb la greu situació de sobrepesca que pateixen els caladors del Mediterrani. El 93% dels recursos marins d’aquest mar estan sobreexplotats a nivells que no són sostenibles, posant en risc el futur de les pesqueries i, en conseqüència, del propi sector pesquer.
Ecologistes en Acció, Fundació ENT, Greenpeace, Oceana, SEO / BirdLife i WWF hem presentat un document comú amb mesures concretes per recuperar els recursos pesquers abans de 2020, data màxima d’obligat compliment marcada per l’actual Política Pesquera Comuna de la Unió Europea.
De manera resumida, aquestes són les principals propostes presentades:
1. Establir un calendari concret per a la recuperació de totes les pesqueres del Mediterrani espanyol abans de 2020.
2. Elaborar plans plurianuals que garanteixin la sostenibilitat dels recursos pesquers, tinguin en compte a l’ecosistema marí en el seu conjunt (principi ecosistèmic) i impliquin a tots els actors interessats.
3. Incorporar la pesca d’arts menors en la governança pesquera.
4. Augmentar la investigació i la recol·lecció de dades per millorar la gestió pesquera.
5. Incrementar les mesures de control i vigilància perquè s’asseguri el compliment de la normativa i la lluita eficaç contra la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR).
6. Augmentar el control, seguiment i gestió de la pesca recreativa.
7. Establir talles mínimes de referència per a la conservació (MCRS) en funció de la talla de maduresa reproductora de les espècies.
8. Millorar la traçabilitat i assegurar el compliment legislatiu de l’etiquetatge dels productes pesquers.
9. Establir mesures per acabar amb les captures no desitjades i descartades, mitjançant la millora de la selectivitat de les arts i donant accés preferencial als caladors a aquelles modalitats més selectives.
10. Incrementar la superfície marina protegida per assegurar la conservació i la recuperació de les poblacions pesqueres i espècies amenaçades, protegint a reproductors, juvenils i hàbitats sensibles.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Contribucions comunes al quadre de mesures tècniques proposat per la Secretaria General de Pesca per pal·liar la situació del Mediterrani[/link]La Fundació ENT, junto con el resto de organizaciones de conservación asistimos a la reunión convocada por la Secretaría General de Pesca donde se discutieron las medidas de urgencia encaminadas a acabar con la grave situación de sobrepesca que sufren los caladeros del Mediterráneo. El 93% de los recursos marinos de este mar están sobreexplotados a niveles que no son sostenibles, poniendo en riesgo el futuro de las pesquerías y, en consecuencia, del propio sector pesquero.
Ecologistas en Acción, Fundació ENT, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF hemos presentado un documento común con medidas concretas para recuperar los recursos pesqueros antes de 2020, fecha máxima de obligado complimiento marcada por la actual Política Pesquera Común de la Unión Europea.
De manera resumida, estas son las principales propuestas presentadas:
1. Establecer un calendario concreto para la recuperación de todas las pesquerías del Mediterráneo español antes de 2020.
2. Elaborar planes plurianuales que garanticen la sostenibilidad de los recursos pesqueros, tengan en cuenta al ecosistema marino en su conjunto (principio ecosistémico) e impliquen a todos los actores interesados.
3. Incorporar la pesca de artes menores en la gobernanza pesquera.
4. Aumentar la investigación y la recolección de datos para mejorar la gestión pesquera.
5. Incrementar las medidas de control y vigilancia para que se asegure el cumplimiento de la normativa y la lucha eficaz contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
6. Aumentar el control, seguimiento y gestión de la pesca recreativa.
7. Establecer tallas mínimas de referencia para la conservación (MCRS) en función de la talla de madurez reproductora de las especies.
8. Mejorar la trazabilidad y asegurar el cumplimiento legislativo del etiquetado de los productos pesqueros.
9. Establecer medidas para acabar con las capturas no deseadas y descartadas, mediante la mejora de la selectividad de las artes y dando acceso preferencial a los caladeros a aquellas modalidades más selectivas.
10. Incrementar la superficie marina protegida para asegurar la conservación y la recuperación de las poblaciones pesqueras y especies amenazadas, protegiendo a reproductores, juveniles y hábitats sensibles.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Contribuciones comunes al cuadro de medidas técnicas propuesto por la Secretaría General de Pesca para paliar la situación del Mediterráneo[/link]