Maria Mestre, especialista en gestió de residus i prevenció del malbaratament alimentari, serà la representant de la Fundació ENT al comitè estratègic del projecte ECOWASTE 4 FOOD. La trajectòria de la Fundació ENT en la matèria ha estat l’element que ha motivat a l’Agència de Residus de Catalunya a proposar-li formar-ne part. L’Agència de Residus de Catalunya juntament amb altres set socis europeus, formem part del projecte ECOWASTE4FOOD, en el marc del programa europeu INTERREG.
L’objectiu del projecte és d’una banda ajudar els socis a respondre millor a la reducció de residus alimentaris al llarg de tota la cadena alimentària mitjançant l’eco-innovació, com a part d’una estratègia territorial més global que asseguri l’accés a una quantitat suficient d’aliments nutritius a tota la població. I de l’altra, demostrar que els residus alimentaris poden ser l’origen d’una economia eficient en els recursos i respectuosa amb el medi ambient per als territoris. Els socis s’han compromès a millorar les seves polítiques en la matèria durant els quatre anys de durada del projecte i, en particular, en influir en el Programa Operatiu regional 2014-2020 dels fons FEDER.
La primera fase del projecte, de dos anys de durada (2017-2018), es dedica a l’aprenentatge interregional fins la definició d’un pla d’acció regional, intercanviant experiències i aprenent els uns dels altres. Durant aquests dos anys, un comitè estratègic està activament involucrat en la selecció i validació de bones pràctiques en cadascun dels territoris participants i la seva adaptació a la realitat regional, i tanmateix en aportar la seva experiència a les altres regions europees.
La segona fase, de dos anys més de durada (2019-2020), es dedicarà a la implementació dels plans d’acció regionals dissenyats en la primera fase. Les diferents entitats que formen part del comitè estratègic seran les que aplicaran les actuacions del pla d’acció prèviament definit i susceptibles de ser finançades amb aportacions procedents de Fons FEDER.
La primera reunió del comitè amb la presència de la Fundació ENT serà el proper 19 de desembre a la seu de l’Agència de Residus de Catalunya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Maria Mestre, especialista en gestión de residuos y prevención del derroche alimentario, será la representante de la Fundació ENT en el comité estratégico del proyecto ECOWASTE 4 FOOD. La trayectoria de la Fundació ENT en la materia ha sido el elemento que ha motivado a la Agencia de Residuos de Cataluña proponerle formar parte del mismo. La Agencia de Residuos de Cataluña junto con otros siete socios europeos, forman parte del proyecto ECOWASTE4FOOD, en el marco del programa europeo INTERREG.
El objetivo del proyecto es por un lado ayudar a los socios a responder mejor a la reducción de residuos alimentarios a lo largo de toda la cadena alimentaria mediante la eco-innovación, como parte de una estrategia territorial más global que asegure la acceso a una cantidad suficiente de alimentos nutritivos a toda la población. Y por otro, demostrar que los residuos alimenticios pueden ser el origen de una economía eficiente en los recursos y respetuosa con el medio ambiente para los territorios. Los socios se han comprometido a mejorar sus políticas en la materia durante los cuatro años de duración del proyecto y, en particular, al influir en el Programa Operativo regional 2014-2020 de los fondos FEDER.
La primera fase del proyecto, de dos años de duración (2017-2018), se dedica al aprendizaje interregional hasta la definición de un plan de acción regional, intercambiando experiencias y aprendiendo unos de otros. Durante estos dos años, un comité estratégico está activamente involucrado en la selección y validación de buenas prácticas en cada uno de los territorios participantes y su adaptación a la realidad regional, y sin embargo en aportar su experiencia a las otras regiones europeas.
La segunda fase, de dos años más de duración (2019-2020), se dedicará a la implementación de los planes de acción regionales diseñados en la primera fase. Las diferentes entidades que forman parte del comité estratégico serán las que aplicarán las actuaciones del plan de acción previamente definido y susceptibles de ser financiadas con aportaciones procedentes de Fondos FEDER.
La primera reunión del comité con la presencia de la Fundació ENT será el próximo 19 de diciembre en la sede de la Agencia de Residuos de Cataluña.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Maria Mestre, specialist in waste management and prevention of food waste, will be the representative of the ENT Foundation to the strategic committee of the ECOWASTE 4 FOOD project. The trajectory of the ENT Foundation in the field has been the element that has motivated the Waste Agency of Catalonia to propose to been part of it. The Waste Agency of Catalonia and seven other European partners, are part of the ECOWASTE4FOOD project, within the framework of the European INTERREG program.
The aim of the project is, on one hand, to help the partners to respond better to the reduction of food waste throughout the food chain through eco-innovation, as part of a more global territorial strategy that ensures access to a sufficient quantity of nutritious food to the entire population. And on the other, to show that food waste can be the source of an efficient resource-based economy and environmentally friendly for the territories. The partners have committed themselves to improving their policies in the field during the four-year project duration and in particular to influence the 2014-2020 Regional Operational Program of the ERDF funds.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]