El passat 19 de novembre el Consell de Ministres de Pesca de la UE va decidir els límits de pesca per 2019 i 2020 de diverses espècies d’aigües profundes permetent la sobrepesca per a algunes d’elles. Es tractava de l’última oportunitat per protegir nombroses espècies vulnerables d’ecosistemes marins profunds i complir amb l’obligació d’acabar amb la sobrepesca a la UE per al 2020.
Aquest dilluns a la nit han finalitzat a Brussel·les les negociacions per fixar els límits de pesca de les espècies de profunditat per als propers dos anys. Es tractava de l’última oportunitat per aconseguir el compromís adquirit en 2013 durant la reforma de la Política Pesquera Comuna que obliga els Estats membres a acabar amb la sobrepesca el 2015, quan fos possible, i el 2020 com a molt tard. No obstant això, el resultat d’aquestes negociacions debilita l’objectiu d’aconseguir la pesca sostenible a la UE.
Algunes de les espècies d’aigües profundes sobre les quals s’han decidit els seus límits de pesca per als propers dos anys -entre elles la bròtola de fang, el granader de roca, el besuc de pinta o els alfonsins, per exemple-, estan avui encara més lluny d’estar gestionades sota paràmetres de sostenibilitat.
Lydia Chaparro, ecòloga marina de la Fundació ENT, alerta que “el camí triat per part dels ministres europeus s’allunya per a algunes poblacions dels compromisos legals d’acabar amb la sobrepesca i de la seva responsabilitat de gestionar els recursos pesquers en base a les recomanacions científiques “. Per exemple, el consell científic del granader de roca, una espècie classificada per la UICN com En Perill d’Extinció, recomanava per a aquesta espècie unes captures màximes de 1.289 tones, però, els ministres han acabat legislant un límit de captures el 71% superior. Chaparro considera que “aquesta és una mala decisió que afecta negativament aquesta espècie, però també al conjunt dels ecosistemes marins profunds. D’altra banda, ens preocupa que el Ministeri no hagi fet públic cap informe socioeconòmic que avali aquestes decisions “.
Les espècies de profunditat han patit una forta pressió pesquera a les últimes dècades, el que ha provocat que moltes poblacions de peixos d’aigües profundes estiguin actualment esgotades, almenys, regionalment. Aquest és el cas, per exemple, de diverses espècies de taurons d’aigües profundes, però també el rellotge ataronjat, una espècie la captura està prohibida actualment però que continua capturant de manera accidental. Amb l’objectiu de cridar l’atenció sobre aquests aspectes, Ecologistes en Acció ha tornat a organitzar un esdeveniment davant de l’edifici del Consell. Una activitat que ha tingut lloc sota el nom de “Carrera per acabar amb la sobrepesca”.
Eneko Aierbe, responsable de pesca d’Ecologistes en Acció, considera que “l’activitat ha estat un èxit, a diferència del resultat final del Consell que s’allunya de la meta d’arribar a la pesca sostenible per al 2020. Unes decisions amb conseqüències perilloses per al futur de les espècies de profunditat, però també per a les pesqueries associades “.
D’altra banda, Alex Bartolí, consultor en pesqueries, posa l’accent en la gran vulnerabilitat d’aquestes espècies. “Els peixos d’aigües profundes tenen uns cicles de vida més llargs i maduren tardanament, pel que poden col·lapsar amb facilitat. No obstant això, els ministres han tornat a ignorar les característiques biològiques d’aquestes espècies “. Però hi ha un aspecte encara més preocupant en opinió de Bartolí “en aquest Consell s’han eliminat alguns TACs i quotes. Per exemple, Espanya ha sol·licitat eliminar el límit de captura de l’bròtola de fang, és a dir, deixar fora del sistema de quotes aquesta espècie sense haver establert prèviament un pla de gestió o seguiment alternatiu per garantir que no augmenti la seva pesca “.
La propera prova de foc tindrà lloc a poques setmanes durant el Consell de ministres de Pesca de desembre, moment en el qual s’establiran els límits de pesca per a la majoria de les espècies comercials de l’Atlàntic nord-est. “Una altra carrera de fons en la qual es decidirà el futur d’espècies comercials importants com ara el llenguado o el lluç. De nou serà el torn dels ministres de decidir si s’acosten al consell científic i al compliment de la llei, o si decideixen continuar ampliant perillosament la bretxa de la sobrepesca com en aquesta ocasió “conclou Aierbe.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado 19 de noviembre el Consejo de Ministros de Pesca de la UE decidió los límites de pesca para 2019 y 2020 de varias especies de aguas profundas permitiendo la sobrepesca para algunas de ellas. Se trataba de la última oportunidad para proteger numerosas especies vulnerables de ecosistemas marinos profundos y cumplir con la obligación de acabar con la sobrepesca en la UE para el 2020.
Este lunes por la noche han finalizado en Bruselas las negociaciones para fijar los límites de pesca de las especies de profundidad para los próximos dos años. Se trataba de la última oportunidad para alcanzar el compromiso adquirido en 2013 durante la reforma de la Política Pesquera Común que obliga a los Estados miembros a acabar con la sobrepesca en 2015, cuando fuera posible, y en 2020 como muy tarde. Sin embargo, el resultado de estas negociaciones debilita el objetivo de alcanzar la pesca sostenible en la UE.
Algunas de las especies de aguas profundas sobre las cuales se han decidido sus límites de pesca para los próximos dos años -entre ellas la brótola de fango, el granadero de roca, el besugo de pinta o los alfonsinos, por ejemplo-, están hoy aún más lejos de estar gestionadas bajo parámetros de sostenibilidad.
Lydia Chaparro, ecóloga marina de la Fundació ENT, alerta de que “el camino elegido por parte de los ministros europeos se aleja para algunas poblaciones de los compromisos legales de acabar con la sobrepesca y de su responsabilidad de gestionar los recursos pesqueros en base a las recomendaciones científicas”. Por ejemplo, el consejo científico del granadero de roca, una especie clasificada por la UICN como En Peligro de Extinción, recomendaba para esta especie unas capturas máximas de 1.289 toneladas, sin embargo, los ministros han acabado legislando un tope de capturas 71% superior. Chaparro considera que “esta es una mala decisión que afecta negativamente a esta especie, pero también al conjunto de los ecosistemas marinos profundos. Por otro lado, nos preocupa que el Ministerio no haya hecho público ningún informe socio-económico que avale tales decisiones”.
Las especies de profundidad han sufrido una fuerte presión pesquera en las últimas décadas, lo que ha provocado que muchas poblaciones de peces de aguas profundas estén actualmente agotadas, al menos, regionalmente. Este es el caso, por ejemplo, de varias especies de tiburones de aguas profundas, pero también el reloj anaranjado, una especie cuya captura está prohibida actualmente pero que continúa capturándose de manera accidental. Con el objetivo de llamar la atención sobre estos aspectos, Ecologistas en Acción ha vuelto a organizar un evento frente al edificio del Consejo. Una actividad que ha tenido lugar bajo el nombre de “Carrera para acabar con la sobrepesca”.
Eneko Aierbe, responsable de pesca de Ecologistas en Acción, considera que “la actividad ha sido un éxito, a diferencia del resultado final del Consejo que se aleja de la meta de alcanzar la pesca sostenible para 2020. Unas decisiones con consecuencias peligrosas para el futuro de las especies de profundidad, pero también para las pesquerías asociadas”.
Por otro lado, Alex Bartolí, consultor en pesquerías, hace hincapié en la gran vulnerabilidad de estas especies. “Los peces de aguas profundas tienen unos ciclos de vida más largos y maduran tardíamente, por lo que pueden colapsar con facilidad. Sin embargo, los ministros han vuelto a ignorar las características biológicas de estas especies”. Pero hay un aspecto aún más preocupante en opinión de Bartolí “en este Consejo se han eliminado algunos TACs y cuotas. Por ejemplo, España ha solicitado eliminar el tope de captura de la brótola de fango, es decir, dejar fuera del sistema de cuotas esta especie sin haber establecido previamente un plan de gestión o seguimiento alternativo para garantizar que no aumente su pesca”.
La próxima prueba de fuego tendrá lugar en pocas semanas durante el Consejo de ministros de Pesca de diciembre, momento en el que se establecerán los límites de pesca para la mayoría de las especies comerciales del Atlántico noreste. “Otra carrera de fondo en la que se decidirá el futuro de especies comerciales importantes tales como el lenguado o la merluza. De nuevo será el turno de los ministros de decidir si se acercan al consejo científico y al cumplimiento de la ley, o si deciden continuar ampliando peligrosamente la brecha de la sobrepesca como en esta ocasión” concluye Aierbe.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]