Com cada any per aquestes dates, la Comissió Europea ha obert el període de consulta pública a través de la seva “Comunicació sobre les possibilitats de pesca per 2018”.
En aquest document de consulta, que serveix d’informe anual per al Parlament i el Consell Europeu sobre els progressos realitzats per aconseguir els objectius de la Política Pesquera Comú (PPC), la Comissió pretén informar sobre els canvis en l’estat de les poblacions, l’aplicació progressiva de l’obligació de desembarcament per part de la flota i, entre d’altres, estableix els principis que basaran les propostes de la Comissió relatives a les possibilitats de pesca per l’any 2018.
Pel que fa als avanços en la consecució d’una pesca sostenible, la Comunicació indica que la biomassa de les poblacions en l’Atlàntic Nord-oriental ha augmentat un 35% entre el període 2003 i 2015, i que en els últims anys ha millorat l’equilibri entre la capacitat pesquera i les possibilitats de pesca de tota la flota de la Unió. Al seu torn, en l’annex acompanyant la Comunicació, la Comissió indica que el 41% de les poblacions de peixos en l’Atlàntic Nord-oriental estan sobrepescades. Pel que fa al Mediterrani la situació és encara pitjor, el document posa en relleu el greu estat d’explotació que pateix aquest mar, on la biomassa de les poblacions ha decrescut un 20% entre el període 2003 i 2015, però també assenyala l’important acord polític aconseguit per al Mediterrani a través de la Declaració Ministerial MedFish4Ever.
Ara bé, la pròpia Comissió reconeix que és necessari seguir esforçant-se, en particular per disminuir els elevats nivells de sobrepesca en el Mediterrani, reduir el nombre de poblacions explotades per sobre dels nivells capaços de produir el rendiment màxim sostenible (FRMS) en l’Atlàntic Nord-oriental i la necessitat d’aplicar l’obligació de desembarcament.
En el cas del Mediterrani, la Comissió reconeix que la sobrepesca és molt elevada i que la mortalitat per pesca d’algunes poblacions com ara el lluç, el moll de roca, el rap negre i la maire han arribat a ser fins a sis vegades superiors als nivells sostenibles. Dades que demostren el fràgil estat del Mediterrani i del futur de nombroses comunitats pesqueres que depenen d’aquests recursos per poder continuar amb la seva activitat extractiva tradicional. Ara bé, la Comissió indica que aconseguir una pesca sostenible en aquest mar segueix sent difícil, i entre els principals motius acusa a l’elevat nombre d’embarcacions de pesca artesanal. Si bé és cert que el control i el monitoreig sobre les embarcacions artesanals en el Mediterrani han de millorar, la Comissió omet esmenar la resta de flotes de caràcter semi-industrial i industrial que també operen en aquest mar. Embarcacions que infringeixen un major impacte ambiental i unes taxes de descarts (rebuig) i de consum de combustible molt superiors a les de la flota artesanal.
En canvi, segons la Comunicació de la Comissió, per al conjunt de les aigües nord-occidentals d’Europa la situació sembla estar millorant, un bon exemple és la població de lluç del nord que segueix creixent, no obstant això altres espècies continuen mostrant greus problemes de salut i queda un llarg recorregut per posar fi a la sobrepesca. Aquest és el cas del bacallà i del merlà en el Mar d’Irlanda, on les seves poblacions s’han vist greument minvades, així com el bacallà en el Mar Cèltic, on la seva població està esgotada. Pel que fa al mar Ibèric i el Golf de Biscaia, les bones notícies són principalment per al rap i el sorell, les poblacions de les quals estan en bon estat de salut i es capturen a nivells sostenibles.
Amb respecte la Comunicació, un cop passat el període de consulta pública (obert fins a setembre de 2017) la Comissió proposarà les possibilitats de pesca per l’any de 2018 de les principals espècies comercials de l’Atlàntic Nord-oriental. Posteriorment, la decisió recaurà sobre el Consell de Ministres de Pesca de la UE que decidirà finalment els límits de pesca. Unes negociacions que tindran lloc al desembre i molt possiblement a porta tancada, i en les quals molts Ministres tenen com a tradició establir a l’alça els límits de pesca, ometent freqüentment les recomanacions científiques i en ocasions fins i tot la pròpia proposta de la Comissió.
Tal com hem fet en anys anteriors, la Fundació ENT participarà en el procés de consulta de la Comissió Europea amb la finalitat d’emfatitzar la necessitat de posar fi a la sobrepesca com a molt tard en 2020 -tal com obliga la PPC- i assegurar que prevalgui el consell científic a l’hora d’establir els límits de pesca. Tenint en compte que perllongar la sobrepesca només afebleix la socioeconomía del sector pesquer i la consecució d’una pesca sostenible i pròspera, és necessari recordar als qui prenen les decisions que seguir les recomanacions científiques i complir amb els requisits de la PPC no només és una obligació legal, sinó que surt a compte a mig i llarg termini.
Gráfico sobrepesca 2017
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Como cada año por estas fechas, la Comisión Europea ha abierto el periodo de consulta pública lanzando la “Comunicación sobre las posibilidades de pesca para 2018“.
En este documento de consulta, que sirve de informe anual para el Parlamento y el Consejo Europeo sobre los progresos realizados para lograr los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC), la Comisión pretende informar sobre los cambios en el estado de las poblaciones, la aplicación progresiva de la obligación de desembarque por parte de la flota y, entre otros, establece los principios que subyacen a las propuestas de la Comisión relativas a las posibilidades de pesca para 2018.
Con respecto a los avances en la consecución de una pesca sostenible, la Comunicación indica que la biomasa en el Atlántico Nororiental ha aumentado un 35% entre el periodo 2003 y 2015, y que en los últimos años ha mejorado el equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca de toda la flota de la Unión. A su vez, en el anexo acompañando la Comunicación se indica que el 41% de las poblaciones de peces en el Atlántico Nororiental están sobrepescadas. Con respecto al Mediterráneo su situación es aún peor, el documento pone en relieve el grave estado de explotación que sufre este mar, donde la biomasa de las poblaciones ha decrecido un 20% entre el periodo 2003 y 2015, pero también señala el importante acuerdo político alcanzado para el Mediterráneo a través de la Declaración Ministerial MedFish4Ever.
Ahora bien, la propia Comisión reconoce que es necesario seguir esforzándose, en particular para disminuir los elevados niveles de sobrepesca en el Mediterráneo, reducir el número de poblaciones explotadas por encima de los niveles rendimiento máximo sostenible (FRMS) en el Atlántico Nororiental y la necesidad de aplicar la obligación de desembarque.
En el caso del Mediterráneo, la Comisión reconoce que la sobrepesca es muy elevada y que la mortalidad por pesca de algunas poblaciones como la merluza, el salmonete de roca, el rape negro y la bacaladilla han llegado a ser hasta seis veces superiores a los niveles sostenibles. Datos que demuestran el frágil estado del Mediterráneo y del futuro de numerosas comunidades pesqueras que dependen de estos recursos para poder continuar con su actividad extractiva tradicional. Ahora bien, la Comisión indica que alcanzar una pesca sostenible en este mar sigue siendo difícil, y entre los principales motivos acusa al elevado número de buques de pesca artesanal. Si bien es cierto que el control y el monitoreo sobre las embarcaciones artesanales en el Mediterráneo deben mejorar, la Comisión omite mencionar al resto de flotas de carácter semi-industrial e industrial que también operan en este mar. Embarcaciones que infringen un mayor impacto ambiental y unas tasas de descartes y de consumo de combustible muy superiores a las de la flota artesanal.
En cambio, según la Comunicación de la Comisión, para el conjunto de las aguas noroccidentales de Europa la situación parece estar mejorando, un buen ejemplo es la población de merluza del norte que sigue creciendo, sin embargo otras especies continúan registrando graves problemas y queda un largo camino para poner fin a la sobrepesca. Este es el caso del bacalao y del merlán en el Mar de Irlanda, cuyas pobaciones se han visto gravemente mermadas, así como el bacalao en el Mar Céltico, cuya población está agotada. Con respecto al mar Ibérico y el golfo de Vizcaya, las buenas noticias son principalmente para el rape y el jurel, cuyas poblaciones están en buen estado de salud y se capturan a niveles sostenibles.
Con respecto a la Comunicación, una vez pasado el periodo de consulta pública (abierto hasta septiembre de 2017) la Comisión propondrá las posibilidades de pesca para 2018 de las principales especies comerciales del Atlántico Nororiental. Posteriormente, la decisión recaerá sobre el Consejo de Ministros de Pesca de la UE que decidirá finalmente los límites de pesca. Unas negociaciones que tendrán lugar en diciembre muy posiblemente a puerta cerrada y en las que muchos Ministros tienen como tradición pujar al alza los límites de pesca, omitiendo frecuentemente las recomendaciones científicas y en ocasiones hasta la propia propuesta de la Comisión.
Tal y como hicimos en años anteriores, la Fundació ENT participará en el proceso de consulta de la Comisión Europea con el fin de enfatizar la necesidad de poner fin a la sobrepesca como muy tarde en 2020 –tal y como obliga la PPC- y asegurar que prevalezca el consejo científico a la hora de establecer los límites de pesca. Teniendo en cuenta que prolongar la sobrepesca sólo debilita la socioeconomía del sector pesquero y la consecución de una pesca sostenible y próspera, es necesario recordar a quienes toman las decisiones que seguir las recomendaciones científicas y cumplir con los requisitos de la PPC no sólo es una obligación legal, sino que a medio y largo a plazo sale a cuenta.
Gráfico sobrepesca 2017
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]