Durant 2017 i 2018, ENT va participar en un projecte d’investigació finançat per la Comissió Europea que buscava descobrir els beneficis econòmics directes de les Àrees Protegides Marines (AMP) i altres mesures de protecció espacial com les reserves integrals, les àrees marines protegides de múltiple ús, les àrees amb mesures de protecció espacials, així com els refugis de-facto.

Nombroses evidències científiques mostren que les àrees marines protegides (AMP) són una important eina per a protegir les espècies i hàbitats marins vulnerables. En donar suport la resiliència dels ecosistemes, les AMP també poden mantenir i generar béns i serveis que poden beneficiar a diferents sectors de l’economia blava. No obstant això, l’establiment d’aquestes figures de protecció freqüentment es considera que imposa restriccions i suposa costos a les activitats econòmiques, creant una aversió cap al seu establiment i protecció.

Per tant, una millor comprensió de qualsevol enllaç pot ajudar a planificar i administrar les AMP perquè es maximitzi el flux de beneficis per al medi ambient i el conjunt de la societat. També pot ajudar a generar suport local, acceptació i innovació i, en última instància, encoratjar les persones a complir amb les normes de l’àrea protegida.
Així doncs, partint de la base que és important millorar la nostra comprensió sobre els vincles existents entre les AMP i els usuaris locals i reconèixer que les persones i les comunitats locals són una part clau per aconseguir un ús global sostenible dels mars, aquesta investigació va tenir com a propòsit de reunir les evidències existents sobre els beneficis de l’economia blava de les AMP per tal d’alimentar futurs debats i decisions sobre la gestió marina i identificar noves necessitats d’investigació.

Durant la primera part de l’estudi es va realitzar una exhaustiva revisió de la literatura i evidències existents sobre els beneficis de les AMP sobre les activitats de la pesca, el turisme marítim i altres sectors de l’economia blava a Europa. La investigació realitzada també va servir per identificar les millors pràctiques en termes de mesures que permetin la realització d’aquests beneficis, incloses les mesures per abordar els conflictes que puguin sorgir entre les parts interessades, així com mesures per fomentar les sinergies entre sectors.

L’informe conclou que les AMP i altres mesures de protecció espacial poden proporcionar beneficis als sectors de la pesca i el turisme, en particular als bussejadors i als pescadors que utilitzen arts fixes destinades a les espècies bentòniques i de baixa mobilitat. No obstant això, hi ha importants llacunes en les dades i molt pocs estudis que comparin l’abans i després de la designació d’una AMP o analitzin els impactes nets en els sectors econòmics.

L’evidència disponible sobre els beneficis econòmics per als pescadors se centra bàsicament en l’efecte reserva de les zones vedades, incloent exemples d’augment de les captures en les àrees de pesca confrontants per a una varietat de tipus d’arts i espècies objectiu. Per al sector turístic, es van trobar diversos exemples que les AMP generen un augment en el nombre de visitants i oportunitats de negocis locals relacionades. No obstant això, no es van trobar estudis que analitzessin els beneficis proporcionats per les AMP a altres sectors de l’economia blava. Un aspecte que l’informe també tracta d’explicar.

Pel que fa a garantir un ús sostenible de les àrees, l’informe destaca una sèrie d’exemples de com es pot gestionar el turisme marítim per evitar la sobreexplotació de les zones protegides, mitjançant per exemple activitats de comunicació i garantir la implementació efectiva dels plans de gestió. L’estudi evidencia també una participació més activa i més àmplia en la gestió de les AMP, el creixement del suport de les parts interessades com a resultat de l’aprenentatge realitzat en altres AMP, així com de l’observació dels beneficis que s’obtenen al llarg termini .

Finalment, l’informe identifica i analitza els casos d’estudi que han intentat comparar els costos i beneficis de les AMP i altres figures de protecció. En ell es destaca que la valoració monetària dels costos associats a la creació d’una AMP ha estat generalment més completa que la valoració dels beneficis, i que una gran part dels beneficis comptabilitzats es relacionen amb millores no monetàries com el benestar. No obstant això, els estudis que s’han dut conclouen que els beneficis generals del benestar de les AMP superen els seus costos totals. Un aspecte que també és aplicable als dos casos d’estudi duts a terme a Espanya. Aquests són el cas d’estudi del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera (Balears) i la Reserva Marina d’Interès Pesquer “Us Miñarzos” (Galícia).

ICF Consulting Services Limited (ICF) va ser l’entitat responsable de la gestió del projecte, juntament amb l’Institut de Política Ambiental Europea (IEEP) i Plymouth Marina Laboratory. La investigació va comptar a més amb el suport de diversos experts en mars regionals, entre els quals ENT, que, entre altres tasques, es va encarregar dels casos d’estudi del Parc Nacional Marítim-Terrestre de l’Arxipèlag de Cabrera (Balears) i de la Reserva Marina d’Interès Pesquer “Us Miñarzos” (Galícia). Casos que van comptar amb el suport extern de l’Associació Tursiops per al cas de Cabrera i de la Fundació Lonxanet per al cas de “Us Miñarzos”.

Tenint en compte que 2020 és la data límit per arribar a la pesca sostenible, tal com estipula la Política Pesquera Comuna, data límit que coincideix a més amb la finalització del primer cicle d’aplicació de la Directiva Marc sobre l’Estratègia Marina, que té com a principal objectiu aconseguir i mantenir un bon estat ambiental del medi marí com a molt tard l’any 2020, els resultats d’aquest estudi proporcionen informació útil sobre els vincles entre els sectors econòmics i les mesures de conservació espacials al mar, i confiem que puguin servir per millorar la gestió que es fa de les reserves marines i altres mesures de protecció espacial.

 

Informe (casos d’estudi)

Informe final