Ja està disponible en castellà la calculadora del valor dels aliments. Fins ara només estava disponible en català (des del passat novembre de 2018). Amb el lema “Contra el malbaratament alimentari posem en valor els aliments”, aquesta nova eina visibilitza els recursos necessaris per produir els aliments que consumim.
La calculadora del valor dels aliments ofereix la possibilitat de calcular tres indicadors ambientals associats a la producció d’una quantitat determinada d’aliments així com el seu valor econòmic aproximat. D’aquesta forma es posa en valor tot allò que es malbarata quan llencem aliments frescos abans de ser cuinats i consumits.
En concret es calcula la petjada de carboni, la petjada d’aigua, l’ocupació de terra i el preu de venda aproximat associat a la producció la quantitat desitjada de 25 tipus diferents d’aliments (cereals, fruites, llegums, carn de diferent tipus, peix, etc.). En el cas de la petjada de carboni, es contemplen les emissions generades des de la producció i fins que l’aliment arriba al punt de venda, incloent les emissions associades a la gestió dels residus alimentaris generats en cada fase de la cadena alimentària (agricultura, processat, transport, i distribució i venda). No es comptabilitzen les emissions associades a l’envasat i consum, atès que es consideren aliments frescos abans de ser cuinats i consumits.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Calculadora (en castellà)[/link] [link]Projecte El Valor dels Aliments[/link]Ya está disponible en castellano la calculadora del valor de los alimentos. Hasta ahora sólo estaba disponible en catalán (desde el pasado noviembre de 2018). Con el lema “Contra el derroche alimentario ponemos en valor los alimentos”, esta nueva herramienta visibiliza los recursos necesarios para producir los alimentos que consumimos.
La calculadora del valor de los alimentos ofrece la posibilidad de calcular tres indicadores ambientales asociados a la producción de una cantidad determinada de alimentos así como su valor económico aproximado. De esta forma se pone en valor todo lo que se desperdicia cuando tiramos alimentos frescos antes de ser cocinados y consumidos.
En concreto se calcula la huella de carbono, la huella de agua, la ocupación de tierra y el precio de venta aproximado asociado a la producción la cantidad deseada de 25 tipos diferentes de alimentos (cereales, frutas, legumbres, carne de diferente tipo, pescado, etc.). En el caso de la huella de carbono, se contemplan las emisiones generadas desde la producción y hasta que el alimento llega al punto de venta, incluyendo las emisiones asociadas a la gestión de los residuos alimentarios generados en cada fase de la cadena alimentaria (agricultura , procesado, transporte, y distribución y venta). No se contabilizan las emisiones asociadas al envasado y consumo, dado que se consideran alimentos frescos antes de ser cocinados y consumidos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Calculadora (en castellano)[/link] [link]Proyecto El Valor dels Aliments[/link]