El moviment de la justícia ambiental, iniciat als anys 80 als Estats Units, ha ampliat la seva influència a tot el món, fins al punt de ser actualment una de les tendències de moviment ambiental més importants.

Aquesta tesi doctoral tracta d’analitzar i realitzar propostes sobre com es pot integrar la perspectiva de justícia ambiental a diverses administracions públiques catalanes.

Per fer-ho en primer lloc s’analitza des del punt de vista històric i teòric la proposta de justícia ambiental, i s’estudien les metodologies d’anàlisi i precedents d’actuació proposades des de l’administració pública i la universitat a d’altres països. A continuació, per tal d’explorar diverses possibilitats a Catalunya, s’analitzen dues escales diferents: l’escala autonòmica i l’escala local a través del cas de Barcelona. En aquesta tesi s’explora per primera vegada quins són els requisits d’informació necessària, les principals relacions descriptives, i la distribució geogràfica de les “injustícies” ambientals a Catalunya i a Barcelona. La tesi finalitza amb unes conclusions i unes propostes d’actuació generals.

autoria

Miquel Ortega

data

2011

publicació

Tesi Doctoral

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2011) Justícia ambiental a Catalunya: anàlisi i propostes d’actuació per a l’administració pública. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.