El projecte va realitzar un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori (CdT) a Espanya, considerant la seva caracterització institucional i una anàlisi de l’impacte socioeconòmic i sobre el coneixement tradicional associat a la gestió del territori.

L’anàlisi va tenir com a principals fonts d’informació la base de dades del 5è Inventari d’Iniciatives de Custòdia del Territori a Espanya, que va servir per analitzar 148 entitats amb acords (excloent entitats cinegètiques), i la realització de dos qüestionaris: el primer, d’àmbit més general, amb qüestions referents a variables socioeconòmiques i que va ser contestat per 31 entitats de custòdia; i el segon, més focalitzat en la conservació de la gestió tradicional del territori, que va comptar amb la participació de 6 entitats de custòdia.

Els resultats principals indiquen que la custòdia a Espanya, tot i estar estesa per la majoria de les comunitats autònomes, no presenta un equilibri territorial. Hi ha una major representació d’entitats amb pocs acords i una minoria amb molts. Basant-se dades recollides per al període 2013-2017, es va observar que les entitats de CdT analitzades van registrar un increment del personal remunerat, de les activitats de voluntariat organitzades, del volum anual d’ingressos obtinguts i del nivell de autofinançament. Malgrat això, es va identificar una possible fragilitat d’algunes entitats pel que fa a la dependència de personal voluntari o la necessitat d’obtenir finançament extern.

Entre altres aspectes positius a destacar de l’anàlisi s’inclouen l’equilibri observat entre dones i homes entre el personal remunerat a les entitats analitzades, la varietat d’inversions en finques de custòdia, la comercialització de productes i serveis i la diversitat d’objectius coberts per les activitats de voluntariat realitzades per les entitats de CdT. A més, es va observar que els acords de custòdia poden contribuir positivament a la preservació d’un conjunt variat d’activitats associades a la gestió tradicional del territori.

Aquest projecte va ser proposat per la Fundació ENT i seleccionat en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundación Biodiversidad (Ministeri per a la Transició Ecològica). El projecte també ha comptat amb el suport del Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori (FRECT), de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i de la Plataforma de Custodia del Territorio (Fundación Biodiversidad).

 

Enllaç a l’informe

Enllaç al resum