Ja està disponible online a la revista Ecological Economics l’article de Jaume Freire (ENT), David Vivanco i Ignasi Puig (ENT) titulat “Economic structure and energy savings from energy efficiency in households”. Estarà disponible de forma gratuïta fins el proper 12 d’octubre, tan online com en PDF. Es publicarà en paper al volum 131 de la publicació.
L’article tracta sobre l’eficiència energètica a les llars. Quan es produeix una millora de l’eficiència energètica a la llar, diversos mecanismes, agrupats sota el nom de l’efecte rebot, incrementen els ingressos i el consum disponibles, augmentant així el consum d’energia total de l’estructura econòmica. La present investigació analitza els vincles entre la millora de l’eficiència energètica a les llars, el consum i l’estructura econòmica en un marc input-output. Examinen, des d’una perspectiva empírica, la relació entre les millores d’eficiència energètica i l’estructura econòmica, i entre l’efecte rebot directe i indirecte. Els límits de la metodologia input-output per avaluar l’efecte rebot directe i indirecte han estat provats empíricament pel que fa a les millores en l’eficiència de l’electricitat que s’utilitza a les llars de Catalunya.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]Ya está disponible online en la revista Ecological Economics el artículo de Jaume Freire (ENT), David Vivanco y Ignasi Puig (ENT) titulado “Economic structure and energy savings from energy efficiency in households”. Estará disponible de forma gratuita hasta el próximo 12 de octubre, online y en PDF. Se publicará en papel en el volumen 131 de la publicación.
El artículo trata sobre la eficiencia energética en los hogares. Cuando se produce una mejora de la eficiencia energética en el hogar, varios mecanismos, agrupados bajo el nombre del efecto rebote, incrementan los ingresos y el consumo disponibles, aumentando así el consumo de energía total de la estructura económica. La presente investigación analiza los vínculos entre la mejora de la eficiencia energética en los hogares, el consumo y la estructura económica en un marco input-output. Examinan, desde una perspectiva empírica, la relación entre las mejoras de eficiencia energética y la estructura económica, y entre el efecto rebote directo y indirecto. Los límites de la metodología input-output para evaluar el efecto rebote directo e indirecto han sido probados empíricamente con respecto a las mejoras en la eficiencia de la electricidad que se utiliza en los hogares de Cataluña.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]Now available in the journal Ecological Economics the article by Jaume Freire (ENT), David Vivanco and Ignasi Puig (ENT) entitled “Economic structure and energy savings from energy efficiency in Households”. It will be available for free until October 12th (online/PDF). It will be published in the volume 131 of the journal.
When an energy efficiency improvement occurs at the household level, several mechanisms, grouped under the name of the rebound effect, increase the available income and consumption, increasing the total energy consumption of the economic structure. The present research analyses the links between energy efficiency improvements in households, consumption, and the economic structure in an input-output framework. We examine, from an empirical perspective, the relationship between energy efficiency improvements and the economic structure, and between the direct and the indirect rebound effect. The limits of the input-output methodology in assessing the direct and indirect rebound effect have been empirically tested with respect to efficiency improvements of electricity uses in households in Catalonia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]