Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Introducció de criteris socials a les ordenances fiscals municipals
| Publicacions| 11/03/2005

L’article estudia les possibilitats per a les Hisendes Locals de disseny els seus tributs tenint en compte criteris socials. Es descriuen possibles modificacions sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Imposts sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), les taxes municipals i les tarifes dels serveis municipals (com per exemple el subministrament d’aigua potable).

Data
2005
Publicació
Tributos Locales
Referència bibliogràfica
Almazor Escartín, L., Puig Ventosa, I. (2005) Introducción de criterios sociales en las ordenanzas fiscales municipales. Tributos Locales, 48, p. 89-98.
Accés a l’article