L’article estudia les possibilitats per a les Hisendes Locals de disseny els seus tributs tenint en compte criteris socials. Es descriuen possibles modificacions sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Imposts sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), les taxes municipals i les tarifes dels serveis municipals (com per exemple el subministrament d’aigua potable).

autoria

Ignasi Puig

data

2005

publicació

Tributos Locales

referència bibliogràfica

Almazor Escartín, L., Puig Ventosa, I. (2005) Introducción de criterios sociales en las ordenanzas fiscales municipales. Tributos Locales, 48: 89-98.