L’article estudia les possibilitats per a les Hisendes Locals de disseny els seus tributs tenint en compte criteris socials. Es descriuen possibles modificacions sobre l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Imposts sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), les taxes municipals i les tarifes dels serveis municipals (com per exemple el subministrament d’aigua potable).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2005[/data]
[publicacio]Tributos Locales[/publicacio]
[referencia]Almazor Escartín, L., Puig Ventosa, I. (2005) Introducción de criterios sociales en las ordenanzas fiscales municipales. Tributos Locales, 48, p. 89-98.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El artículo estudia las posibilidades para las Haciendas Locales de diseñar sus tributos teniendo en cuenta criterios sociales. Se describen posibles modificaciones sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO ), las tasas municipales y las tarifas de los servicios municipales (como por ejemplo el suministro de agua potable).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[publicacio_es]Tributos Locales[/publicacio_es]
[referencia_es]Almazor Escartín, L., Puig Ventosa, I. (2005) Introducción de criterios sociales en las ordenanzas fiscales municipales. Tributos Locales, 48, p. 89-98.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2005

publicació

Tributos Locales

referència bibliogràfica

Almazor Escartín, L., Puig Ventosa, I. (2005) Introducción de criterios sociales en las ordenanzas fiscales municipales. Tributos Locales, 48: 89-98.