L’Ajuntament de Terrassa és un ens local innovador pel que fa a l’ús d’ordenances fiscals com a mitjans per a la implementació de polítiques locals ambientals i socials. Exemple d’això són tant l’Ambientalització de les Ordenances Fiscals de Terrassa (març – juliol 04), com també el projecte que aquí es detalla, que tingué per objecte preveure consideracions socials, de salut i relatives al tercer sector en la redacció d’aquestes ordenances.

A diferència de l’ambientalització, la introducció de criteris socials no té una finalitat incentivadora, atès que les situacions que es pretenen compensar no deriven d’eleccions personals, sinó distributiva i reequilibradora. La concepció de beneficis fiscals en la redacció de les ordenances fiscals pot preveure’s sense alterar el nivells de recaptació final.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2004[/data]

El Ayuntamiento de Terrassa es un ente local innovador con respecto al uso de instrumentos tales como las ordenanzas fiscales como medios para la implementación de las políticas locales. Ejemplo de esto son tanto la Ambientalización de las Ordenanzas Fiscales de Terrassa (marzo – julio 04) como el proyecto que aquí se detalla, que tuvo por objeto prever consideraciones sociales, de salud y relativas al tercer sector en la redacción de estas ordenanzas.

A diferencia de la ambientalización, la introducción de criterios sociales no tiene una finalidad incentivadora, dado que las situaciones que se pretenden compensar no derivan de elecciones personales, sino que dicha finalidad tiene una carácter distributivo y reequilibrador. Cabe destacar que, nuevamente, la concepción de beneficios fiscales en la redacción de las ordenanzas fiscales puede preverse sin alterar el nivel de recaudación final.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Terrassa[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Ajuntament de Terrassa