L’Ajuntament de Terrassa és un ens local innovador pel que fa a l’ús d’ordenances fiscals com a mitjans per a la implementació de polítiques locals ambientals i socials. Exemple d’això són tant l’Ambientalització de les Ordenances Fiscals de Terrassa (març – juliol 04), com també el projecte que aquí es detalla, que tingué per objecte preveure consideracions socials, de salut i relatives al tercer sector en la redacció d’aquestes ordenances.

A diferència de l’ambientalització, la introducció de criteris socials no té una finalitat incentivadora, atès que les situacions que es pretenen compensar no deriven d’eleccions personals, sinó distributiva i reequilibradora. La concepció de beneficis fiscals en la redacció de les ordenances fiscals pot preveure’s sense alterar el nivells de recaptació final.

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Ajuntament de Terrassa