L’informe “Instruments econòmics de política forestal” fou un encàrrec del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya que tingué per objecte efectuar propostes de finançament en el marc del Pla General de Política Forestal de Catalunya 2005-2014 –en procés d’elaboració en el moment de fer l’informe– per tal de disposar de recursos suficients per al manteniment d’una política forestal adequada. L’informe també efectuà propostes per a la compensació de les externalitats positives atribuïbles a les superfícies forestals.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Centre de la Propietat Forestal