L’Agència de Residus de Catalunya ha adjudicat al consorci liderat per ENT l’elaboració de l’“Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús a Catalunya”. La resta d’integrants del consorci són Eunomia i Despacho Jiménez De Parga. Eunomia, amb seu principal a Bristol (Regne Unit), és la consultoria europea que disposa d’una major especialització en matèria d’instruments econòmics aplicats a la gestió de residus, i en concret la que ha realitzat un volum major d’estudis relacionats amb la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn, entre altres per a la Comissió Europea o el Parlament Europeu. Per la seva banda, el prestigiós Despacho Jiménez de Parga hi participarà des del seu departament de Dret Públic que compta amb experiència en l’àrea de residus, i en particular residus d’envasos i sistemes de dipòsit, devolució i retorn.
L’estudi quantificarà els envasos potencialment afectats i definirà les possibilitats que hi ha a nivell legal i logístic d’articular un SDDR, definint-ne els seus principals elements i quantificant els costos, entre altres aspectes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Agencia de Residuos de Cataluña ha adjudicado al consorcio liderado por ENT la elaboración del “Estudio sobre la viabilidad técnica, ambiental y económica de la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para los envases de bebidas de un solo uso en Cataluña”. El resto de integrantes del consorcio son Eunomia y Despacho Jiménez De Parga. Eunomia, con sede principal en Bristol (Reino Unido), es la consultoría europea que dispone de una mayor especialización en materia de instrumentos económicos aplicados a la gestión de residuos, y en concreto la que ha realizado un volumen mayor de estudios relacionados con la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno, entre otros para la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. Por su parte, el prestigioso Despacho Jiménez de Parga participará desde su departamento de Derecho Público que cuenta con experiencia en el área de residuos, y en particular residuos de envases y sistemas de depósito, devolución y retorno.
El estudio cuantificará los envases potencialmente afectados y definirá las posibilidades que hay a nivel legal y logístico de articular un SDDR, definiendo sus principales elementos y cuantificando los costes, entre otros aspectos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]