El 2014 vam realitzar el Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Castelldefels. La nova normativa respecte la prevenció, el propi pas del temps, així com el replantejament o la reformulació de determinades mesures que aquest pla contemplava, requereixen de la seva actualització. Així doncs, fins a finals d’any durem a terme aquest projecte de posar el dia el Pla de Prevenció per l’Ajuntament del municipi.
L’actualització consisteix principalment en analitzar el context actual de Castelldefels pel que fa als residus i la seva prevenció, fixar uns objectius a assolir durant el període 2020-2025 (període que s’ha establert d’acord amb les directrius i abast temporal del PREMET25) i proposar un seguit d’accions i mesures en diferents fraccions de residus per tal d’assolir els objectius establerts.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]En 2014 realizamos el Plan Local de Prevención de Residuos del municipio de Castelldefels. La nueva normativa respecto a la prevención, el propio paso del tiempo, así como el replanteo o la reformulación de determinadas medidas que ese plan contemplaba, requieren de su actualización. Así pues, hasta finales de año llevaremos a cabo este proyecto de poner el día el Plan de Prevención para el Ayuntamiento del municipio.
La actualización consiste principalmente en analizar el contexto actual de Castelldefels respecto a los residuos y su prevención, fijar unos objetivos a alcanzar durante el periodo 2020-2025 (periodo que se ha establecido de acuerdo con las directrices y alcance temporal del PREMET25) y proponer una serie de acciones y medidas en diferentes fracciones de residuos con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]