El 2014 vam realitzar el Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Castelldefels. La nova normativa respecte la prevenció, el propi pas del temps, així com el replantejament o la reformulació de determinades mesures que aquest pla contemplava, requereixen de la seva actualització. Així doncs, fins a finals d’any durem a terme aquest projecte de posar el dia el Pla de Prevenció per l’Ajuntament del municipi.

L’actualització consisteix principalment en analitzar el context actual de Castelldefels pel que fa als residus i la seva prevenció, fixar uns objectius a assolir durant el període 2020-2025 (període que s’ha establert d’acord amb les directrius i abast temporal del PREMET25) i proposar un seguit d’accions i mesures en diferents fraccions de residus per tal d’assolir els objectius establerts.