Els objectius bàsics de la política de residus de la Unió Europea (fixats a la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre, sobre els residus) són prevenir els residus i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació per tal de reduir l’impacte ambiental de la generació de residus.
A nivell estatal, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados i el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) recullen aquests mateixos objectius. Concretament, la normativa espanyola estableix com a objectius per a 2020 la reducció del 10% dels residus municipals respecte 2010.
A nivell català les referències normatives principals en aquest àmbit són el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, i el nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya – PRECAT20, en fase final d’aprovació. El PRECAT20 estableix una reducció de la generació de residus del 15% respecte de l’existent l’any 2010, un objectiu més exigent que el definit a nivell estatal.
L’objectiu del projecte és redactar el pla local de prevenció de residus municipals (PLP) de Reus. Aquest instrument ha de permetre a l’Ajuntament planificar l’estratègia de prevenció de residus a aplicar al municipi en els propers anys per tal d’assolir els objectius de reducció desitjats.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Los objetivos básicos de la política de residuos de la Unión Europea (fijados en la Directiva 2008/98 / CE, de 19 de noviembre, sobre los residuos) son prevenir los residuos y promover la reutilización, el reciclado y la recuperación para reducir el impacto ambiental de la generación de residuos.
A nivel estatal, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) recogen estos mismos objetivos. Concretamente, la normativa española establece como objetivos para 2020 la reducción del 10% de los residuos municipales respecto 2010.
A nivel catalán las referencias normativas principales en este ámbito son el Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto 1/2009, de 21 de julio, y el nuevo Programa general de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña – PRECAT20 , en fase final de aprobación. El PRECAT20 establece una reducción de la generación de residuos del 15% respecto de la existente en el año 2010, un objetivo más exigente que el definido a nivel estatal.
El objetivo del proyecto es redactar el plan local de prevención de residuos municipales (PLP) de Reus. Este instrumento debe permitir al Ayuntamiento planificar la estrategia de prevención de residuos a aplicar en el municipio en los próximos años con el fin de alcanzar los objetivos de reducción deseados.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]