Skip to main content

Els objectius bàsics de la política de residus de la Unió Europea (fixats a la Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre, sobre els residus) són prevenir els residus i promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació per tal de reduir l’impacte ambiental de la generació de residus.

A nivell estatal, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados i el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) recullen aquests mateixos objectius. Concretament, la normativa espanyola estableix com a objectius per a 2020 la reducció del 10% dels residus municipals respecte 2010.

A nivell català les referències normatives principals en aquest àmbit són el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret 1/2009, de 21 de juliol, i el nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya – PRECAT20, en fase final d’aprovació. El PRECAT20 estableix una reducció de la generació de residus del 15% respecte de l’existent l’any 2010, un objectiu més exigent que el definit a nivell estatal.

L’objectiu del projecte és redactar el pla local de prevenció de residus municipals (PLP) de Reus. Aquest instrument ha de permetre a l’Ajuntament planificar l’estratègia de prevenció de residus a aplicar al municipi en els propers anys per tal d’assolir els objectius de reducció desitjats.