Aquest informe fou un dels diferents treballs externs que la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge encarregà per acompanyar i recolzar tècnicament el procés de redacció de l’Avantprojecte de Llei de conservació de la biodiversitat i del patrimoni natural de Catalunya. L’estudi abordà l’anàlisi dels diferents instruments de caràcter estatal, autonòmic i local que es poden utilitzar per afavorir la conservació.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005-2006[/data]

Este informe fue uno de los diferentes trabajos externos que la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge encargó para acompañar y apoyar técnicamente el proceso de redacción del Anteproyecto de Ley de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de Catalunya. El estudio abordó el análisis de los diferentes instrumentos de ámbito estatal, autonómico y local que se pueden utilizar para favorecer la conservación.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005-2006[/data_es]
[client_es]Departament de Medi Ambient i Habitatge[/client_es]This report was commissioned by the Directorate General of the Environment and Housing Department of the Government of Catalonia to support the drafting process of the Bill for the conservation of biodiversity and natural heritage of Catalonia. The study involved the analysis of the various instruments at nacional, regional and local levels that could potentially be used to encourage conservation.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2005-2006[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2005-2006

client

Departament de Medi Ambient i Habitatge