Aquest informe aborda les interrelacions entre fiscalitat, innovació i medi ambient a Espanya. En primer lloc, es procedeix a una descripció de les principals polítiques públiques en els àmbits de la innovació i el medi ambient, així com a un repàs del paper i pes de les qüestions ambientals en les actuacions i programes de R+D i innovació tecnològica. L’informe focalitza especialment en l’anàlisi de dues deduccions existents en l’Impost sobre Societats: la deducció per despeses en R+D i innovació tecnològica i la deducció per inversions mediambientals. En tots dos casos, es descriuen les seves principals característiques i abast. Seguidament, es procedeix a una anàlisi quantitativa de les implicacions ambientals de la deducció per despeses en R+D i innovació tecnològica, observant per al període 2000-2005 que aquesta deducció va induir a les empreses beneficiàries a la realització d’inversions ambientals addicionals en els anys següents a la seva aplicació. D’altra banda, no s’han trobat indicis que la deducció per inversions mediambientals hagi tingut conseqüències positives sobre la innovació i el desenvolupament. Es creu que principalment això és degut a que aquesta deducció considera com a elegibles a inversions que simplement persegueixen complir la legislació existent, el que implica menys necessitat d’innovar que la que es donaria si les inversions elegibles haguessin anar més enllà del que normativament exigit. Finalment, es presenten algunes conclusions addicionals i recomanacions.

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Crónica Tributaria

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2010) Incentivos a la I+D+i y a las inversiones medioambientales en el impuesto sobre sociedades. Crónica Tributaria, 135: 179-214.