La Xarxa de Custòdia del Territori va encarregar a la Fundació ENT l’elaboració d’aquestes dues tasques:

• D’una banda, l’elaboració del projecte “Identificació d’incentius a incloure en les ordenances fiscals dels municipis en matèria de custòdia del territori” com a aportació als processos legislatius del projecte pilot d’implantació de models innovadors d’acords de custòdia d’elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social. L’objectiu del projecte era elaborar, dins del marc legal vigent, propostes concretes per introduir incentius en algunes de les ordenances fiscals dels municipis, específicament dissenyats per afavorir la custòdia del territori.

• En segon lloc, es va realitzar el projecte “Propostes per introduir incentius a la custòdia del territori a la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”. Les esmenes realitzades pretenien millorar el règim fiscal aplicable a entitats de custòdia del territori i a tercers que fessin aportacions a entitats de custòdia del territori.

autoria

Fundació ENT

data

2012

client

Xarxa de Custòdia del Territori