La Fundació ENT és una de les organitzacions impulsores d’aquest moviment global contra la contaminació per plàstic. Conjuntament amb un grup d’ONG’s internacionals, amb les quals compartim valors comuns com la protecció del medi ambient i la justícia social, perseguim assolir l’objectiu d’aturar la contaminació per plàstic a través de la campanya “Break free from plastic”.

El text del manifest és el següent:
Creiem en un món en el qual la terra, el cel, els oceans i l’aigua siguin plens de vida, i no de plàstic. I on l’aire que respirem, l’aigua que bevem i els aliments que ingerim no contenen subproductes tòxics contaminats pels plàstics. En aquest món, els principis de justícia ambiental, justícia social, sanitat i drets humans són els que guien les polítiques governamentals, i no les demandes de l’elit i les empreses. Aquest és el futur en el qual creiem i estem creant junts.
Principis | Treballarem a favor de la solidaritat entre pobles i comunitats afectades a tot el món, perquè:

 1. El nostre estil de vida i la nostra economia s’adaptin als límits naturals del nostre planeta.
 2. Primer de tot, es redueixi la quantitat de residus.
 3. El cicle de vida dels materials i productes que utilitzem -des de la extracció i producció fins al seu ús final, reciclatge, compostatge i eliminació- afavoreixin la salut de les persones i del planeta.
 4. Tant accions comunitàries fortes com col·laboracions entre ciutadans, treballadors, govern, experts, i empresaris compromesos, afectin les decisions de present i futur sobre el disseny dels materials, producció i gestió de residus.
 5. El sector del reciclatge formal i informal sigui mantingut per tal de millorar l’operativitat dels seus sistemes i co-liderar una transició cap a una economia nova i segura.
 6. Els productors assumeixin la responsabilitat total del cicle de vida dels seus productes i embolcalls, i redissenyin i innovin millor els sistemes i materials.
 7. Quan el plàstic i l’embalatge siguin necessaris, aquests siguin reutilitzats, reparats o per defecte reciclats; i les substàncies tòxiques siguin eliminades de la seva producció.
 8. Cap incineradora nova sigui construïda, i s’eliminin les subvencions a títol d’energies renovables per a plàstics i crema de residus. Això inclou gasificació, piròlisi, cimenteres, i altres instal·lacions de valorització energètica.
 9. Els residus orgànics siguin retornats a la terra i sistemes de Residu Zero redueixin la dependència d’abocadors i incineradores.
 10. Els sistemes que construïm i els materials que utilitzem alenteixin el canvi climàtic, més que accelerar-lo. El nostre objectiu final és un futur lliure de contaminació per plàstics.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la campanya[/link]La Fundació ENT es una de las organizaciones impulsoras de este movimiento global contra la contaminación por plástico. Conjuntamente con un grupo de ONG’s internacionales, con las cuales compartimos valores comunes como la protección del medio ambiente y la justícia social, perseguimos conseguir el objetivo de parar la contaminación por plástico mediante la campaña “Break free from plastic”.
El texto del manifiesto es el siguiente:
Creemos en un mundo en el que la tierra, el cielo, los océanos y el agua son hogares llenos de vida, y no de plástico. Y donde el aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos no contienen subproductos tóxicos contaminados por los plásticos. En este mundo, los principios de justicia medioambiental, justicia social, sanidad y derechos humanos son los que guían las políticas gubernamentales, y no las demandas de la élite y las empresas. Este es el futuro en el que creemos y estamos creando juntos.
Principios | Trabajaremos a favor de la solidaridad entre pueblos y comunidades afectadas en todo el mundo, para que:

 1. Nuestro estilo de vida y nuestra economía se adapten a los límites naturales de nuestro planeta.
 2. Antes que nada, se reduzca la cantidad de residuos.
 3. El ciclo de vida de los materiales y productos que utilizamos -desde la extracción y producción hasta su uso final, reciclaje, compostaje y eliminación – favorezcan la salud de las personas y del planeta.
 4. Tanto acciones comunitarias fuertes como colaboraciones entre ciudadanos, trabajadores, gobierno, expertos, y empresarios comprometidos, afecten las decisiones de presente y futuro sobre el diseño de los materiales, producción y gestión de residuos.
 5. El sector del reciclaje formal e informal sea mantenido con tal de mejorar la operatividad de sus sistemas y co-liderar una transición hacia una economía nueva y segura.
 6. Los productores asuman la responsabilidad total del ciclo de vida de sus productos y envoltorio, y rediseñen e innoven mejor los sistemas y materiales.
 7. Cuando el plástico y el embalaje sean necesarios, éstos sean reutilizados, reparados o por defecto reciclados; y las substancias tóxicas sean eliminadas de su producción.
 8. Ninguna incineradora nueva sea construida, y se eliminen las subvenciones a título de energías renovables para plásticos y quema de residuos. Ésto incluye gasificación, pirólisis, cementeras, y otras instalaciones de valorización energética.
 9. Los residuos orgánicos sean devueltos a la tierra y sistemas de Residuo Cero reduzcan la dependencia de vertederos e incineradoras.
 10. Los sistemas que construyamos y los materiales que utilicemos ralenticen el cambio climático, más que acelerarlo. Nuestro objetivo final es un futuro libre de contaminación por plásticos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la campaña[/link]An international group of nongovernmental organizations (NGOs) is coming together to do something big. Our goal is to work together to stop plastic pollution. We are trying to make this movement as big as possible, and we want you to join! We share the common values of environmental protection and social justice, and these shared values guide our work in building the world in which we wish to live.
We believe in a world where the land, sky, oceans, and water is home to an abundance of life, not an abundance of plastic, and where the air we breathe, the water we drink and the food we eat is free of toxic by-products of plastic pollution. In this world the principles of environmental justice, social justice, public health, and human rights lead government policy, not the demands of elites and corporations. This is a future we believe in and are creating together.
Principles | We will work to build solidarity between people around the world and impacted communities, so that:

 1. Our lifestyles and economy fit within the environment limits of the planet.
 2. Waste is reduced, first and foremost.
 3. The life cycle of the materials and products we use – from extraction and production, to end use, recycling, composting, and disposal –sustain the health of the people and the planet.
 4. Strong community action and partnerships among citizens, workers, government, sector experts, and supportive business leaders guide decisions about present and future material design, manufacturing, and waste management.
 5. Waste pickers and recycling workers are supported to improve the systems they operate in and can co-lead a just transition to a new and safe materials economy.
 6. Producers take responsibility for the full life cycle costs and impacts of their products and packaging, and are redesigning and innovating better materials and systems.
 7. Where plastic products and packages are necessary, they are re-used, repaired, or, failing that, recycled; and toxic substances are eliminated from their production.
 8. No new incinerators are constructed, and renewable energy incentives are eliminated for plastics and waste burning. This includes gasification, pyrolysis, cement kilns, and other burn “waste-to-energy” facilities.
 9. Organic waste returns to the soils and zero waste systems reduce reliance on landfills and incinerators.
 10. The systems we build and materials we use slow climate change, rather than accelerate it.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Campaign website[/link]