Lydia Chaparro (ENT) Per gaudir de l’estiu molta gent assaborirà en alguna terrassa unes tapes de calamars, gambes a la planxa, pop a la gallega, peix fregit… entre molts altres plats típics de la nostra gastronomia, però som conscients de l’impacte del nostre model de consum?
Panga disfressada de gall o llenguado; perca del Nil oferta com a nero; calamarsons, que sona més saborós que immadurs de calamar; lluç europeu que molt possiblement no sigui ni europeu ni capturat a Europa; llagostins “frescos” procedents de l’aqüicultura intensiva en zones costaneres desforestades; gambes que han donat la volta al món abans d’aterrar al nostre plat; pop a la gallega procedent de la gran flota industrial europea a l’Àfrica; o peix d’aqüicultura rebatejat com “salvatge” a preu d’or. Aquesta és només part de l’oferta actual de nombrosos xiringuitos i restaurants, on és més que probable que els productes del mar que consumim siguin procedents de llocs molt allunyats de les nostres llars.
De fet, més del 70% del peix que es consumeix a l’estat espanyol és d’origen extracomunitari. Per tant, no és d’estranyar que la majoria dels productes que trobem a les peixateries i comerços també procedeixin de les grans flotes industrials o bé de l’aqüicultura intensiva en zones molt llunyanes. Tant és així que cada producte recorre de mitjana uns 5.000 quilòmetres abans d’arribar als nostres plats, deixant després de si una important petjada de carboni.
D’altra banda, l’elevat consum de productes pesquers -entre els quals l’estat espanyol es troba entre els majors depredadors del món, gairebé 45 kg de peix a l’any per persona- provoca aquesta gran dependència de peix exterior. A més, el model europeu, que fins ara ha afavorit la pesca industrial, permet que grans vaixells accedeixin a països empobrits a canvi d’una compensació econòmica, la qual poques vegades reverteix en beneficis reals per a la població local.
Així doncs, a causa de la injustícia social i ambiental cap a les comunitats costaneres de tercers països, més l’elevada petjada de carboni associada als productes de la pesca, semblaria que la primera recomanació per triar els fruits de la mar de forma responsable seria sempre triar productes com més propers millor, però és possible consumir peix local sostenible?
Segons les últimes dades de la Comissió Europea, el 48% dels estocs pesquers atlàntics i el 93% del Mediterrani es troben sobrepescats. Per posar alguns exemples, entre les espècies sobrepescades a la Mediterrània espanyola trobem: el lluç, el peix espasa, la tonyina vermella, la sardina, la maire, el besuc, el llenguado, el turbot, el moll de fang, el moll de roca , el rap negre, així com la gamba vermella, la gamba blanca i l’escamarlà. En el cas del lluç, a més, els científics adverteixen que l’espècie està en estat crític i que hi ha risc de col·lapse.
Per aquests motius, consumir peix capturat localment -particularment si prové del Mediterrani- no necessàriament és sinònim de sostenibilitat, encara que segurament sigui l’opció més responsable des del punt de vista econòmic, social, i fins i tot moral. Per tot això, estar informats sobre els productes que volem adquirir resulta imprescindible.
Ara bé, a principis de 2014 va entrar en vigor el nou Reglament sobre la informació mínima obligatòria que ha de mostrar-se als comerços. Aquesta nova normativa, d’obligat compliment, representa un gran pas pel que fa al dret a la informació, ja que les persones que vulguin contribuir a la sostenibilitat de la pesca a través d’un consum responsable podrien saber, entre d’altra informació, l’art de pesca utilitzat. El problema és que gairebé cap comerç compleix amb aquesta normativa, i freqüentment la informació facilitada als taulells no només és escassa, sinó que de vegades també fraudulenta.
Per tot això, és molt important pressionar les administracions competents perquè apliquin i facin complir les normatives existents. Entre altres obligacions, els responsables en matèria pesquera han d’assegurar que les poblacions de peixos es recuperin fins a nivells saludables, i que la traçabilitat i la qualitat dels productes que consumim són les òptimes.
Finalment, si es vol apostar per reduir l’impacte sobre el medi marí a través d’un consum menys insostenible, potser us serveixin aquestes 5 preguntes bàsiques a l’hora d’anar a comprar:
Quant?
Hem de reduir el nostre consum. La nostra demanda en productes del mar és molt superior als nivells sostenibles, de fet, gran part del peix i marisc comercialitzat procedeix de llocs llunyans, capturats per grans flotes industrials, o procedents de l’aqüicultura intensiva. Tots dos models poden comportar greus impactes ambientals i socials.
On?
És preferible comprar a peixateries, mercats i botigues tradicionals (enfront de les grans cadenes de distribució) i comprar únicament aquells productes que continguin una etiqueta amb la informació mínima obligatòria.
Com?
Prioritzant aquelles espècies que hagin estat capturades per la pesca artesanal (com xarxes d’emmallament, línies i hams, així com nanses i trampes), marisqueig a peu o mitjançant cèrcol litoral. Modalitats que generen una major ocupació laboral i que són la base de la socioeconomia de nombroses comunitats pesqueres.
Què?
Diversificant el nostre consum, triant productes frescos de proximitat i evitant el consum d’immadurs. Els consumidors tenim dret a conèixer i exigir que es respectin les talles mínimes, tant en peixateries i mercats, com en bars i restaurants.
Quan?
Triant els productes de temporada. De fet, un producte es pot vendre com fresc encara que hagi estat descongelat. Un motiu més per fixar-se bé en l’etiqueta! Si hi ha dubtes sobre la frescor hem de preguntar. [catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] Lydia Chaparro (ENT) Para disfrutar del verano mucha gente saboreará en alguna terracita unas tapas de calamares, gambas a la plancha, pulpo a la gallega, pescadito frito… entre muchos otros platos típicos de nuestra gastronomía ¿pero somos conscientes del impacto de nuestro modelo de consumo?
Panga disfrazada de gallo o lenguado; perca del Nilo ofrecida como mero; chipirones, que suena más sabroso que inmaduros de calamar; merluza europea que muy posiblemente no sea ni europea ni capturada en Europa; langostinos “frescos” procedentes de la acuicultura intensiva en zonas costeras deforestadas; gambas que han dado la vuelta al mundo antes de aterrizar en nuestro plato; pulpo a la gallega procedente de la gran flota industrial europea en África; o pescado de acuicultura rebautizado como “salvaje” a precio de oro. Esta es sólo parte de la oferta actual de numerosos chiringuitos y restaurantes, donde es más que probable que los productos del mar que consumamos procedan de lugares muy alejados de nuestros hogares.
De hecho, más del 70% del pescado que se consume en el Estado español es de origen extracomunitario. Por tanto, no es de extrañar que la mayoría de los productos que encontramos en las pescaderías y comercios también procedan de las grandes flotas industriales o bien de la acuicultura intensiva en zonas muy lejanas.
Tanto es así que cada producto recorre de media unos 5.000 kilómetros antes de llegar a nuestros platos, dejando tras de sí una importante huella de carbono. Por otro lado, el elevado consumo de productos pesqueros, entre los cuales el Estado se encuentra entre los mayores depredadores del mundo, casi 45 kg de pescado al año por persona, provoca esta gran dependencia de pescado exterior.
Además, el modelo europeo, que hasta ahora ha favorecido a la pesca industrial, permite que grandes buques accedan a países empobrecidos a cambio de una compensación económica, la cual pocas veces revierte en beneficios reales para la población local.
Así pues, debido a la injusticia social y ambiental hacia las comunidades costeras de terceros países, más la elevada huella de carbono asociada a los productos de la pesca, parecería que la primera recomendación para elegir los frutos del mar de forma responsable sería siempre elegir productos cuanto más cercanos mejor, pero, ¿es posible consumir pescado local sostenible? Según los últimos datos de la Comisión Europea, el 48% de los stocks pesqueros en el Atlántico y el 93% en el Mediterráneo se encuentran sobrepescados. Por poner algunos ejemplos, entre las especies sobrepescadas en el mediterráneo español encontramos la merluza, el pez espada, el atún rojo, la sardina, la bacaladilla, el besugo, el lenguado, el rodaballo, el salmonete de fango, el salmonete de roca, el rape negro, así como la gamba roja, la gamba blanca y la cigala. En el caso de la merluza, además, los científicos advierten que la especie está en estado crítico y que hay riesgo de colapso.
Por estos motivos, consumir pescado capturado localmente -particularmente si procede del Mediterráneo- no necesariamente es sinónimo de sostenibilidad, aunque seguramente sea la opción más responsable desde el punto de vista económico, social, e incluso moral.
Por todo esto, estar informados sobre los productos que queremos adquirir resulta imprescindible. Ahora bien, a principios de 2014 entró en vigor el nuevo Reglamento sobre la información mínima obligatoria que debe mostrarse en los comercios. Esta nueva normativa, de obligado cumplimiento, representa un gran paso en cuanto al derecho a la información se refiere, pues las personas que quieran contribuir a la sostenibilidad de la pesca a través de un consumo responsable podrían saber, entre otra información, el arte de pesca utilizado. El problema radica en que casi ningún comercio cumple con esta normativa, y frecuentemente la información facilitada en los mostradores no sólo es escasa, sino que en ocasiones también fraudulenta. Por todo esto, es muy importante presionar a las administraciones competentes para que apliquen y hagan cumplir las normativas existentes. Entre otras obligaciones, los responsables en materia pesquera deben asegurar que las poblaciones de peces se recuperen hasta niveles saludables, y que la trazabilidad y la calidad de los productos que consumimos son las óptimas.
Finalmente, si se desea apostar por reducir el impacto sobre el medio marino a través de un consumo menos insostenible, quizás os sirvan estas 5 preguntas básicas a la hora de ir a comprar: ¿Cuánto? Debemos reducir nuestro consumo. Nuestra demanda en productos del mar es muy superior a los niveles sostenibles, de hecho, gran parte del pescado y marisco comercializado procede de lugares lejanos, capturados por grandes flotas industriales, o procedentes de la acuicultura intensiva. Ambos modelos pueden conllevar graves impactos ambientales y sociales.
¿Dónde?
Es preferible comprar en pescaderías, mercados y tiendas tradicionales (frente a las grandes cadenas de distribución) y comprar únicamente aquellos productos que contengan una etiqueta con la información mínima obligatoria.
¿Cómo?
Priorizando aquellas especies que hayan sido capturadas por la pesca artesanal (como redes de enmalle, líneas y anzuelos, así como nasas y trampas), marisqueo a pie o mediante cerco litoral. Modalidades que generan una mayor ocupación laboral y que son la base de la socioeconomía de numerosas comunidades pesqueras.
¿Qué?
Diversificando nuestro consumo, eligiendo productos frescos de proximidad y evitando el consumo de inmaduros. Los consumidores tenemos derecho a conocer y exigir que se respeten las tallas mínimas, tanto en pescaderías y mercados, como en bares y restaurantes.
¿Cuándo?
Eligiendo los productos de temporada. De hecho, un producto puede venderse como fresco aunque haya sido descongelado ¡Un motivo más para fijarse bien en la etiqueta! Si hay dudas sobre la frescura debemos preguntar. [catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Leave a Reply