Skip to main content

Juanjo Iraegui | ENT

El camí de la transició cap a un sistema energètic més sostenible és un fet que es pot constatar, no només pel compromís dels Estats amb la lluita contra el canvi climàtic, sinó perquè la nova potència de generació elèctrica instal·lada anualment a nivell mundial a partir de fonts renovables supera la de les tecnologies convencionals (World Energy Council, 2016).

Aquesta transició serà transformadora i complexa, donat que s’hauran d’anar reemplaçant les centrals de generació elèctrica convencionals per fonts renovables, i també s’haurà d’anar substituint el subministrament energètic per a la mobilitat, basat fonamentalment en combustibles fòssils, per fonts d’energia renovable.

Aquest canvi de model pot anar més enllà si també comporta un canvi en la manera de gestionar i governar l’energia. Sistemes de generació centralitzats, propis de la primera i segona revolució industrial, han donat lloc a empreses d’integració vertical que controlen tota la cadena de valor de l’energia. L’aprofitament de les energies renovables possibilita l’accés dels consumidors a fonta d’energia distribuïdes per tot el territori perquè aquests també en siguin productors (autoconsum). Aquest fet té una rellevància important i contribueix al que s’està considerant la tercera revolució industrial (revolució digital), amb el que alguns autors anomenen Internet de l’energia (Rifkin, 2012). Aquest nou model pot facilitar una democratització de l’energia i un model econòmic descentralitzat.

La màxima quota de democràcia sobre l’energia consumida per la ciutadania i els petits consumidors, pot contribuir de manera més efectiva als objectius de sostenibilitat del model energètic i mostra d’això és el reconeixement que es dóna des de la Unió Europea al rol de la ciutadania en el sistema energètic a través de Clean Energy for all Europeans (European Comission, 2016).

Els avantatges d’una democratització del model energètic són nombrosos: redueix l’energia consumida per situar la generació en el mateix punt de consum, i per millorar la gestió de la demanda; incrementa la quota de les energies renovables per possibilitar l’aprofitament del recurs en espais disponibles (cobertes dels edificis); i crea nous llocs de treball i nous models de negoci vinculats a la generació distribuïda i a la mobilitat elèctrica.

La ciutadania jugarà un rol determinant i esdevindrà una peça fonamental del canvi ja que en tot aquest procés serà qui farà les inversions, oferirà el recurs per a la captació de l’energia, integrarà el vehicle elèctric i gestionarà la seva demanda. Si aquest rol ha de ser tan important sembla lògic pensar que sigui la ciutadania qui governi l’energia produïda i consumida. Aquesta governança de l’energia podrà fer-se de manera individual o col·lectiva, a través de cooperatives o administracions locals (Cotarelo & Riutort, 2017)

El govern espanyol amb les retallades sobre les renovables i el Real Decret 900/2015 que dificulta l’autoconsum, sembla que es resisteixi al canvi de model i a que aquest sigui més democràtic. Tot i així, el futur serà renovable i més democràtic, perquè hi ha motius ambientals, socials i econòmics de pes, i així ho indiquen els vents que venen d’Europa. A Alemanya la potència fotovoltaica instal·lada per la ciutadania arriba al 18% del total de fotovoltaica instal·lada (Fundación Energías Renovables, 2017), mentre que en l’àmbit de la Unió Europea en les revisions de les directives del Mercat Elèctric i de les Energies Renovables es reconeixerà les “Energy Communities” com a nou element del sistema.


Cotarelo, P., & Riutort, S. (2017). Energía local, democracia real: una reflexión sobre la democracia energética. Dossieres EsF24, 30–35.
European Comission. (2016). Clean energy for all Europeans.
Fundación Energías Renovables. (2017). Autoconsumo. Lecciones aprendidas en la Unión Europea.
Rifkin, J. (2012). The Third Industrial Revolution– How Lateral Power Is Transforming Energy, The Economy, and the World. World Future Review (World Future Society) (Vol. 4). Palgrave Macmillan. http://doi.org/978-0230341975
World Energy Council. (2016). Variable renewables integration in electricity systems: how to get it right. World Energy Perspectives 2016.