Juanjo Iraegui | ENT
El camí de la transició cap a un sistema energètic més sostenible és un fet que es pot constatar, no només pel compromís dels Estats amb la lluita contra el canvi climàtic, sinó perquè la nova potència de generació elèctrica instal·lada anualment a nivell mundial a partir de fonts renovables supera la de les tecnologies convencionals (World Energy Council, 2016).
Aquesta transició serà transformadora i complexa, donat que s’hauran d’anar reemplaçant les centrals de generació elèctrica convencionals per fonts renovables, i també s’haurà d’anar substituint el subministrament energètic per a la mobilitat, basat fonamentalment en combustibles fòssils, per fonts d’energia renovable.
Aquest canvi de model pot anar més enllà si també comporta un canvi en la manera de gestionar i governar l’energia. Sistemes de generació centralitzats, propis de la primera i segona revolució industrial, han donat lloc a empreses d’integració vertical que controlen tota la cadena de valor de l’energia. L’aprofitament de les energies renovables possibilita l’accés dels consumidors a fonta d’energia distribuïdes per tot el territori perquè aquests també en siguin productors (autoconsum). Aquest fet té una rellevància important i contribueix al que s’està considerant la tercera revolució industrial (revolució digital), amb el que alguns autors anomenen Internet de l’energia (Rifkin, 2012). Aquest nou model pot facilitar una democratització de l’energia i un model econòmic descentralitzat.
La màxima quota de democràcia sobre l’energia consumida per la ciutadania i els petits consumidors, pot contribuir de manera més efectiva als objectius de sostenibilitat del model energètic i mostra d’això és el reconeixement que es dóna des de la Unió Europea al rol de la ciutadania en el sistema energètic a través de Clean Energy for all Europeans (European Comission, 2016).
Els avantatges d’una democratització del model energètic són nombrosos: redueix l’energia consumida per situar la generació en el mateix punt de consum, i per millorar la gestió de la demanda; incrementa la quota de les energies renovables per possibilitar l’aprofitament del recurs en espais disponibles (cobertes dels edificis); i crea nous llocs de treball i nous models de negoci vinculats a la generació distribuïda i a la mobilitat elèctrica.
La ciutadania jugarà un rol determinant i esdevindrà una peça fonamental del canvi ja que en tot aquest procés serà qui farà les inversions, oferirà el recurs per a la captació de l’energia, integrarà el vehicle elèctric i gestionarà la seva demanda. Si aquest rol ha de ser tan important sembla lògic pensar que sigui la ciutadania qui governi l’energia produïda i consumida. Aquesta governança de l’energia podrà fer-se de manera individual o col·lectiva, a través de cooperatives o administracions locals (Cotarelo & Riutort, 2017)
El govern espanyol amb les retallades sobre les renovables i el Real Decret 900/2015 que dificulta l’autoconsum, sembla que es resisteixi al canvi de model i a que aquest sigui més democràtic. Tot i així, el futur serà renovable i més democràtic, perquè hi ha motius ambientals, socials i econòmics de pes, i així ho indiquen els vents que venen d’Europa. A Alemanya la potència fotovoltaica instal·lada per la ciutadania arriba al 18% del total de fotovoltaica instal·lada (Fundación Energías Renovables, 2017), mentre que en l’àmbit de la Unió Europea en les revisions de les directives del Mercat Elèctric i de les Energies Renovables es reconeixerà les “Energy Communities” com a nou element del sistema.

Cotarelo, P., & Riutort, S. (2017). Energía local, democracia real: una reflexión sobre la democracia energética. Dossieres EsF24, 30–35.
European Comission. (2016). Clean energy for all Europeans.
Fundación Energías Renovables. (2017). Autoconsumo. Lecciones aprendidas en la Unión Europea.
Rifkin, J. (2012). The Third Industrial Revolution– How Lateral Power Is Transforming Energy, The Economy, and the World. World Future Review (World Future Society) (Vol. 4). Palgrave Macmillan. http://doi.org/978-0230341975
World Energy Council. (2016). Variable renewables integration in electricity systems: how to get it right. World Energy Perspectives 2016.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Juanjo Iraegui | ENT
El camino de la transición hacia un sistema energético más sostenible es un hecho que se puede constatar, no sólo por el compromiso de los Estados con la lucha contra el cambio climático, sino porque la nueva potencia de generación eléctrica instalada anualmente a nivel mundial a partir de fuentes renovables supera la de las tecnologías convencionales (World Energy Council, 2016).
Esta transición será transformadora y compleja, dado que se deberán ir reemplazando las centrales de generación eléctrica convencionales por fuentes renovables, y también se tendrá que ir sustituyendo el suministro energético para la movilidad, basado fundamentalmente en combustibles fósiles, por fuentes de energía renovable.
Este cambio de modelo puede ir más allá si también conlleva un cambio en la manera de gestionar y gobernar la energía. Sistemas de generación centralizados, propios de la primera y segunda revolución industrial, han dado lugar a empresas de integración vertical que controlan toda la cadena de valor de la energía. El aprovechamiento de las energías renovables posibilita el acceso de los consumidores a fuentes de energía distribuidas por todo el territorio para que estos también sean productores (autoconsumo). Este hecho tiene una relevancia importante y contribuye a lo que se está considerando la tercera revolución industrial (revolución digital), con lo que algunos autores denominan Internet de la energía (Rifkin, 2012). Este nuevo modelo puede facilitar una democratización de la energía y un modelo económico descentralizado.
La máxima cuota de democracia sobre la energía consumida para la ciudadanía y los pequeños consumidores, puede contribuir de manera más efectiva a los objetivos de sostenibilidad del modelo energético y muestra de ello es el reconocimiento que se da desde la Unión Europea al rol de la ciudadanía en el sistema energético a través de Clean Energy for all Europeans (European Comission, 2016).
Las ventajas de una democratización del modelo energético son numerosos: reduce la energía consumida por situar la generación en el mismo punto de consumo, y por mejorar la gestión de la demanda; incrementa la cuota de las energías renovables por posibilitar el aprovechamiento del recurso en espacios disponibles (cubiertas de los edificios); y crea nuevos puestos de trabajo y nuevos modelos de negocio vinculados a la generación distribuida y a la movilidad eléctrica.
La ciudadanía jugará un rol determinante y se convertirá en una pieza fundamental del cambio ya que en todo este proceso será quien hará las inversiones, ofrecerá el recurso para la captación de la energía, integrará el vehículo eléctrico y gestionará su demanda. Si este rol tiene que ser tan importante parece lógico pensar que sea la ciudadanía quien gobierne la energía producida y consumida. Esta gobernanza de la energía podrá hacerse de manera individual o colectiva, a través de cooperativas o administraciones locales (Cotarelo & Riutort, 2017)
El gobierno español con los recortes sobre las renovables y el Real Decreto 900/2015 que dificulta el autoconsumo, parece que se resista al cambio de modelo y a que éste sea más democrático. Sin embargo, el futuro será renovable y más democrático, porque hay motivos ambientales, sociales y económicos de peso, y así lo indican los vientos que vienen de Europa. En Alemania la potencia fotovoltaica instalada por la ciudadanía llega al 18% del total de fotovoltaica instalada (Fundación Energías Renovables, 2017), mientras que en el ámbito de la Unión Europea en las revisiones de las directivas del Mercado Eléctrico y de las Energías Renovables se reconocerá las “Energy Communities” como nuevo elemento del sistema.

Cotarelo, P., & Riutort, S. (2017). Energía local, democracia real: una reflexión sobre la democracia energética. Dossieres EsF24, 30–35.
European Comission. (2016). Clean energy for all Europeans.
Fundación Energías Renovables. (2017). Autoconsumo. Lecciones aprendidas en la Unión Europea.
Rifkin, J. (2012). The Third Industrial Revolution– How Lateral Power Is Transforming Energy, The Economy, and the World. World Future Review (World Future Society) (Vol. 4). Palgrave Macmillan. http://doi.org/978-0230341975
World Energy Council. (2016). Variable renewables integration in electricity systems: how to get it right. World Energy Perspectives 2016.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]