Hem començat a treballar en el projecte “Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform”, per al qual vam assistir a la reunió inicial amb la Comissió Europea el febrer de 2016.
Els instruments econòmics són cada vegada més discutits i aplicats en l’àmbit de la política mediambiental. Això es deu a diverses consideracions, des de la necessitat de consolidació fiscal a les preocupacions sobre els impactes sobre el medi ambient, la salut humana, la biodiversitat, l’energia, l’ús de recursos o la seguretat alimentària. Els instruments econòmics són una part important de la combinació de polítiques per donar suport al canvi cap a una economia verda i inclusiva. A més, aquests instruments ajuden a millorar els senyals que aporten els preus en l’economia. Instruments ben dissenyats poden tenir una sèrie de beneficis i donar suport als objectius de política financera, econòmica, social i ambiental. A més de com a instruments individuals, els paquets d’instruments són importants, per exemple en casos de reforma fiscal, com la reforma de les subvencions ambientalment perjudicials o els programes de reforma fiscal ecològica.
Els esforços realitzats fins a la data s’han centrat principalment en les àrees d’energia, transport i clima. L’ús d’instruments econòmics per fer front a la contaminació i l’ús dels recursos naturals ha estat més limitat, però està augmentant a Europa, i se centra més en la consecució d’objectius ambientals que augmentar la recaptació.
El principal objectiu d’aquest projecte és contribuir a un desenvolupament més ampli i a l’aplicació d’instruments de mercat, i en particular impostos ambientals, en l’àmbit de la política mediambiental. Això implicarà la millora de la base de coneixements, estimular l’intercanvi d’experiències i millors pràctiques, i ajudar les organitzacions a estar millor preparades per participar en els processos de formulació de polítiques tant a nivell nacional com comunitari. El projecte se centrarà en impostos a la contaminació i als recursos que aborden alguns dels reptes ambientals clau, com ara la contaminació de l’aire i la salut; la qualitat i disponibilitat de l’aigua; l’economia circular; els residus i els recursos; la biodiversitat, l’ús sostenible de la terra o els residus marins.
El consorci del projecte està liderat per l’Institute for European Environmental Policy (IEEP), amb el Danish Centre for Environment and Energy (DCE) de l’Aarhus University  i ENT Environment and Management com a socis. Altres socis del consorci són Eunomia Research & Consulting LtdGreen Budget Europe, l’Institute for Environmental Studies at VU University (IVM)Cambridge EconometricsDenkstatt GmbHPBL – Netherlands Environmental Assessment AgencyGalovic Consulting, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEI Tallinn) i Ekokonsultacijos JSC. El consorci també inclou diferents experts independents.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hemos comenzado a trabajar en el proyecto “Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform“, para el que asistimos a la reunión inicial con la Comisión Europea en febrero de 2016.
Los instrumentos económicos son cada vez más discutidos y aplicados en el ámbito de la política medioambiental. Esto se debe a varias consideraciones, desde la necesidad de consolidación fiscal a las preocupaciones sobre los impactos sobre el medio ambiente, la salud humana, la biodiversidad, la energía, el uso de recursos o la seguridad alimentaria. Los instrumentos económicos son una parte importante de la combinación de políticas para apoyar el cambio hacia una economía verde e inclusiva. Además, estos instrumentos ayudan a mejorar las señales que aportan los precios en la economía. Instrumentos bien diseñados pueden tener una serie de beneficios y apoyar los objetivos de política financiera, económica, social y ambiental. Además de como instrumentos individuales, los paquetes de instrumentos son importantes, por ejemplo en casos de reforma fiscal, como la reforma de las subvenciones ambientalmente perjudiciales o los programas de reforma fiscal ecológica.
Los esfuerzos realizados hasta la fecha se han centrado principalmente en las áreas de energía, transporte y clima. El uso de instrumentos económicos para hacer frente a la contaminación y al uso de los recursos naturales ha sido más limitado, pero está aumentando en Europa, y se centra más en la consecución de objetivos ambientales que aumentar la recaudación.
El principal objetivo de este proyecto es contribuir a un desarrollo más amplio y a la aplicación de instrumentos de mercado, y en particular impuestos ambientales, en el ámbito de la política medioambiental. Esto implicará la mejora de la base de conocimientos, estimular el intercambio de experiencias y mejores prácticas, y ayudar a las organizaciones a estar mejor preparadas para participar en los procesos de formulación de políticas tanto a nivel nacional como comunitario. El proyecto se centrará en impuestos a la contaminación y a los recursos que abordan algunos de los retos ambientales clave, tales como la contaminación del aire y la salud; la calidad y disponibilidad del agua; la economía circular; los residuos y los recursos; la biodiversidad, el uso sostenible de la tierra o los residuos marinos.
El consorcio del proyecto está liderado por el Institute for European Environmental Policy (IEEP), con el Danish Centre for Environment and Energy (DCE) de la Aarhus University  y ENT Environment and Management. Otros socios del consorcio son Eunomia Research & Consulting LtdGreen Budget Europe, el Institute for Environmental Studies at VU University (IVM)Cambridge EconometricsDenkstatt GmbHPBL – Netherlands Environmental Assessment AgencyGalovic Consulting, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEI Tallinn) y Ekokonsultacijos JSC. El consorcio también incluye diferentes expertos independientes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]We have started working on the project “Capacity building, programmatic development and communication in the field of environmental taxation and budgetary reform”, for which we attended the kick-off meeting with the European Commission in February 2016.
Economic instruments are increasingly being discussed and applied in the area of environmental policy. This is driven by various considerations, from the need for fiscal consolidation to concerns over impacts on the environment, human health, biodiversity, energy, resource use and food security. Economic instruments are an important part of the policy mix to support the shift to a green, inclusive economy. In addition, such instruments help to improve price signals in the economy. Well-designed instruments can have a range of benefits and support financial, economic, social, and environmental policy objectives. As well as individual instruments, packages of instruments are important, for example in the case of fiscal reform such as the reform of environmentally harmful subsidies (EHS) and environmental tax reform (ETR).
Efforts to date have mainly focused on the areas of energy, transport and climate. The use of economic instruments to address pollution and natural resource use has been limited to date, but is increasing in Europe, and focuses more on achieving environmental objectives than raising revenue.
The main objective of this project is to contribute to a broader development and application of market-based instruments (MBIs), and in particular environmental taxes, in the field of environmental policy. This will involve improving the knowledge base, stimulating exchanges of experience and best practice, and helping organisations to become better prepared to participate in policy-making processes at both national and EU levels. The project will focus on pollution and resource taxes addressing some key environmental challenges, such as air pollution and health; water quality and availability; the circular economy; waste and resources; biodiversity, sustainable land use, or marine litter.
The project consortium is led by the Institute for European Environmental Policy (IEEP), with joint contractors Danish Centre for Environment and Energy (DCE), Aarhus University and ENT Environment and Management. The other consortium partners are: Eunomia Research & Consulting Ltd, Green Budget Europe, the Institute for Environmental Studies at VU University (IVM), Cambridge Econometrics, Denkstatt GmbH, PBL – Netherlands Environmental Assessment Agency, Galovic Consulting, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (SEI Tallinn) and Ekokonsultacijos JSC. The consortium also includes several independent experts.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]