Aquest informe aborda les interrelacions entre fiscalitat, innovació i medi ambient a Espanya. En primer lloc, l’informe conté una descripció de les principals polítiques públiques en els àmbits de la innovació i el medi ambient, així com a un repàs del paper i pes de les qüestions ambientals en les actuacions i programes de R + D i innovació tecnològica . L’informe focalitza especialment en l’anàlisi de dues deduccions existents en l’Impost sobre Societats: la deducció per despeses en R + D i innovació tecnològica i la deducció per inversions mediambientals. En ambdós casos, es descriuen les seves principals característiques i abast. Seguidament, es procedeix a una anàlisi quantitativa de les implicacions ambientals de la deducció per despeses en R + D i innovació tecnològica, observant per al període 2000-2005 que aquesta deducció va induir a les empreses beneficiàries a la realització d’inversions ambientals addicionals en els anys següents a la seva aplicació. D’altra banda, no es van trobar indicis que la deducció per inversions mediambientals hagi tingut conseqüències positives sobre la innovació i el desenvolupament. Es creu que principalment això és degut a que aquesta deducció considerava com a elegibles a inversions que simplement perseguien complir la legislació existent, el que implica menys necessitat d’innovar que la que es donaria si les inversions elegibles haguessin anar més enllà del normativament exigit. Finalment, l’informe inclou algunes conclusions i recomanacions.

Aquest treball va ser realitzat mitjançant un acord entre l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i ENT Environment and Management, amb el finançament de l’Institut d’Estudis Fiscals (Ministeri d’Economia i Hisenda). Es va desenvolupar durant una estada de l’autor (Ignasi Puig Ventosa – ENT) a l’OCDE, París.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]


[link]Accés a l’informe[/link]Este informe aborda las interrelaciones entre fiscalidad, innovación y medio ambiente en España. En primer lugar, el informe contiene una descripción de las principales políticas públicas en los ámbitos de la innovación y el medio ambiente, así como a un repaso del papel y peso de las cuestiones ambientales en las actuaciones y programas de I+D e innovación tecnológica. El informe focaliza especialmente en el análisis de dos deducciones existentes en el Impuesto sobre Sociedades: la deducción por gastos en I+D e innovación tecnológica y la deducción por inversiones medioambientales. En ambos casos, se describen sus principales características y alcance. Seguidamente, se procede a un análisis cuantitativo de las implicaciones ambientales de la deducción por gastos en I+D e innovación tecnológica, observándose para el período 2000 – 2005 que dicha deducción indujo a las empresas beneficiarias a la realización de inversiones ambientales adicionales en los años siguientes a su aplicación. Por otro lado, no se encontraron indicios de que la deducción por inversiones medioambientales haya tenido consecuencias positivas sobre la innovación y el desarrollo. Se cree que principalmente esto es debido a que dicha deducción consideraba como elegibles a inversiones que simplemente perseguían cumplir la legislación existente, lo que implica menos necesidad de innovar que la que se daría si las inversiones elegibles debieran ir más allá de lo normativamente exigido. Finalmente, el informe incluye algunas conclusiones y recomendaciones.

Este trabajo fue realizado mediante un acuerdo entre la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y ENT Environment and Management, con la financiación del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y Hacienda). Se desarrolló durante una estadía del autor (Ignasi Puig Ventosa – ENT) en la OCDE, París.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)[/client_es]
[link]Acceso al informe[/link]This report addresses the interrelationships between taxation, innovation and environment in Spain. This report addresses the interrelations among taxation, innovation and the environment in Spain. It initially describes the main public policies in the areas of innovation and the environment, along with the role and importance of the environmental issues within the R&D and technological innovation (R&D&I) programmes. The report focuses on the analysis of two deductions in the Spanish Corporate Income Tax: a deduction for expenses on R&D&I and a deduction for environmental investments. In both cases, their main characteristics and scope are described. Then, a quantitative analysis of the environmental implications of the R&D&I deduction is undertaken. For the period 2000 – 2005 it was found that the use of this deduction increased slightly but significantly the application of additional environmental investments in subsequent years. On the contrary, the tax deduction for environmental investments was proved to have no significant consequences on R&D and technological innovation. This is mainly because this deduction considers as eligible investments that simply aim to fulfil existing regulation, which imply less innovation that would otherwise be need if only measures going beyond legal obligations were eligible for the environmental tax deduction. Finally, some additional conclusions and recommendations are presented.

This work was done by agreement between the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) and ENT Environment and Management, with funding from the Institute for Fiscal Studies (Ministry of Economy and Finance). It was developed during a stay of the author (Ignasi Puig Ventosa – ENT) in the OECD, Paris.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[client_en]Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD[/client_en]
[link]Access to the report[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

OECD