Aquest informe aborda les interrelacions entre fiscalitat, innovació i medi ambient a Espanya. En primer lloc, l’informe conté una descripció de les principals polítiques públiques en els àmbits de la innovació i el medi ambient, així com a un repàs del paper i pes de les qüestions ambientals en les actuacions i programes de R + D i innovació tecnològica . L’informe focalitza especialment en l’anàlisi de dues deduccions existents en l’Impost sobre Societats: la deducció per despeses en R + D i innovació tecnològica i la deducció per inversions mediambientals. En ambdós casos, es descriuen les seves principals característiques i abast. Seguidament, es procedeix a una anàlisi quantitativa de les implicacions ambientals de la deducció per despeses en R + D i innovació tecnològica, observant per al període 2000-2005 que aquesta deducció va induir a les empreses beneficiàries a la realització d’inversions ambientals addicionals en els anys següents a la seva aplicació. D’altra banda, no es van trobar indicis que la deducció per inversions mediambientals hagi tingut conseqüències positives sobre la innovació i el desenvolupament. Es creu que principalment això és degut a que aquesta deducció considerava com a elegibles a inversions que simplement perseguien complir la legislació existent, el que implica menys necessitat d’innovar que la que es donaria si les inversions elegibles haguessin anar més enllà del normativament exigit. Finalment, l’informe inclou algunes conclusions i recomanacions.

Aquest treball va ser realitzat mitjançant un acord entre l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i ENT Environment and Management, amb el finançament de l’Institut d’Estudis Fiscals (Ministeri d’Economia i Hisenda). Es va desenvolupar durant una estada de l’autor (Ignasi Puig Ventosa – ENT) a l’OCDE, París.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

OECD