La publicació exposa l’estat actual de la fiscalitat ambiental a Espanya i en ella s’efectuen propostes per a la seva reforma en el futur. L’anàlisi es porta a terme a la llum de la situació en el Dret comparat. El llibre ofereix una anàlisi exhaustiva dels tributs ambientals establerts per l’Estat, les comunitats autònomes, així com de les mesures fiscals vinculades a la protecció del medi ambient aprovades per les entitats locals.
Es tracta d’una obra de gran utilitat per a professionals i estudiosos que s’ocupen dels temes de fiscalitat ambiental perquè analitza totes les figures existents. Inclou propostes concretes de reforma de la fiscalitat ambiental, matèria que ha quedat fora de l’última reforma fiscal.

autoria

Ignasi Puig | Marta Jofra | Maria Calaf | Sergio Sastre

data

2015

publicació

Aranzadi

referència bibliogràfica

Puig, I., Jofra, M., Calaf, M., Sastre, S. (2015) “Estado actual de la fiscalidad ambiental en España y perspectivas de futuro” (cap. 6) en Adame Martínez, F. (director) Fiscalidad ambiental en España: situación actual y perspectivas de futuro. Aranzadi.