Ha finalitzat l’estudi de preparació per la implantació de nous models de recollida selectiva a Sant Pere de Ribes. L’any 2018 es va fer un estudi per a la millora de la recollida selectiva que contenia una diagnosi i un pla d’actuació per tot el municipi amb abast als residus domiciliaris i comercials. Es varen projectar diversos escenaris de recollida adaptats a cadascuna de les realitats sociourbanístiques del municipi. Els models proposats foren tancament de contenidors, recollida PaP i recollida mitjançant àrees tancades a les urbanitzacions.
Aquest 2019 s’ha complementat l’estudi profunditzant en alguns dels escenaris proposats, per tal que l’Ajuntament pugui portar a la pràctica les propostes. L’aprofundiment ha consistit en:
1) el disseny d’una prova pilot com a primer pas per la implantació de la tecnologia de tancament de contenidors a Les Roquetes;
2) el disseny de la recollida mitjançant illes tancades a les urbanitzacions:
i 3) l’avaluació de la cobertura de costos amb la taxa vigent en una hipotètica recollida PaP al polígon de la Vilanoveta.
Finalment, un cop dimensionat i pressupostat el model definitiu, s’ha fet un balanç econòmic entre la situació actual i la situació amb els models definitivament proposats. Tot el conjunt proposat ha permès veure la diferència de costos que suposaria passar del sistema de recollida actual al sistema que es proposa. El treball fou presentat el 12 de desembre al Consell de Medi Ambient.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ha finalizado el estudio de preparación para la implantación de nuevos modelos de recogida selectiva en Sant Pere de Ribes. El año 2018 se hizo un estudio para la mejora de la recogida selectiva que contenía un diagnóstico y un plan de actuación para todo el municipio con alcance a los residuos domiciliarios y comerciales. Se proyectaron varios escenarios de recogida adaptados a cada una de las realidades socio-urbanísticas del municipio. Los modelos propuestos fueron cierre de contenedores, recogida PaP y recogida mediante áreas cerradas en las urbanizaciones.
Este 2019 se ha complementado el estudio profundizando en algunos de los escenarios propuestos, para que el Ayuntamiento pueda llevar a la práctica las propuestas. La profundización ha consistido en:
1) el diseño de una prueba piloto como primer paso para la implantación de la tecnología de cierre de contenedores en Les Roquetes;
2) el diseño de la recogida mediante manzanas cerradas a las urbanizaciones:
y 3) la evaluación de la cobertura de costes con la tasa vigente en una hipotética recogida PaP en el polígono de la Vilanoveta.
Finalmente, una vez dimensionado y presupuestado el modelo definitivo, se ha hecho un balance económico entre la situación actual y la situación con los modelos definitivamente propuestos. Todo el conjunto de propuestas ha permitido ver la diferencia de costes que supondría pasar del sistema de recogida actual al sistema que se propone. El trabajo fue presentado el 12 de diciembre en el Consejo de Medio Ambiente.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]