Hem acabat el projecte “Millora de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals al Maresme”, que fou un encàrrec del Consorci de Residus del Maresme. L’estudi inclogué una caracterització dels models actuals de recollida i un inventari de les plantes de tractament de la fracció vegetal de la comarca del Maresme i comarques veïnes. A partir d’aquí es feren propostes de millora de la gestió de la fracció vegetal, focalitzant especialment en l’increment de la recollida selectiva.
Per la seva banda, amb el Consell Comarcal del Maresme estem fent un projecte consistent en analitzar diverses propostes per a implantar els nous models de recollida i com garantir la seva optimització a escala supramunicipal, així com propostes en matèria normativa: ordenances municipals i fiscals.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Hemos terminado el proyecto “Mejora de la gestión de la fracción vegetal de los residuos municipales en el Maresme”, que fue un encargo del Consorcio de Residuos del Maresme. El estudio incluyó una caracterización de los modelos actuales de recogida y un inventario de las plantas de tratamiento de la fracción vegetal de la comarca del Maresme y comarcas vecinas. A partir de ahí se hicieron propuestas de mejora de la gestión de la fracción vegetal, focalizando especialmente en el incremento de la recogida selectiva.
Por su parte, con el Consejo Comarcal del Maresme estamos haciendo un proyecto consistente en analizar diversas propuestas para implantar los nuevos modelos de recogida y cómo garantizar su optimización a escala supramunicipal, así como propuestas en materia normativa: ordenanzas municipales y fiscales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]