Hem finalitzat la nostra participació en el projecte LIFE Biorgest. El projecte està liderat pel Consorci Forestal de Catalunya i compta amb la participació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de la Propietat Forestal (CPF), CREAF, Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) i la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). L’objectiu del projecte és millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis, integrant-hi pràctiques i mesures innovadores en la planificació i gestió forestal actual. ENT s’encarregà de fer una proposta metodològica per l’acció D5 del projecte, consistent en l’avaluació socioeconòmica del mateix i de la realització d’una anàlisi d’instruments fiscals per a la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible. Aquesta proposta va incloure diversos indicadors econòmics i socials associats als següents àmbits d’anàlisi:

 1. Ocupació
 2. Percepció de l’impacte sobre l’economia local
 3. Educació, formació i capacitació
 4. Impacte tecnicocientífic
 5. Difusió
 6. Coneixement i sensibilització
 7. Impacte en el marc normatiu i de planificació

A més, ENT va fer una anàlisi d’instruments fiscals per a la conservació de la biodiversitat en la gestió forestal sostenible.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte LIFE Biorgest[/link]Hemos finalizado nuestra participación en el proyecto LIFE Biorgest. El proyecto está liderado por el Consorci Forestal de Catalunya y cuenta con la participación del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Centre de la Propietat Forestal (CPF), CREAF, Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) y la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). El objetivo del proyecto es mejorar la biodiversidad de los bosques mediterráneos, integrando prácticas y medidas innovadoras en la planificación y gestión forestal actual. ENT se encargó de hacer una propuesta metodológica para la acción D5 del proyecto, consistente en la evaluación socioeconómica del mismo y de la realización de un análisis de instrumentos fiscales para la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal sostenible. Esta propuesta incluyó varios indicadores económicos y sociales asociados a los siguientes ámbitos de análisis:

 1.  Empleo
 2. Percepción del impacto sobre la economía local
 3. Educación, formación y capacitación
 4. Impacto técnico-científico
 5. Difusión
 6. Conocimiento y sensibilización
 7. Impacto en el marco normativo y de planificación.

Además, ENT hizo un análisis de instrumentos fiscales para la conservación de la biodiversidad en la gestión forestal sostenible.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto LIFE Biorgest[/link]We have completed our participation in the LIFE Biorgest project. The project is led by the Forestry Consortium of Catalonia and has the participation of the Center for Forestry Science and Technology of Catalonia (CTFC), the Forest Property Center (CPF), CREAF, the National Center of the Propriété Forestière (CNPF) and the Network for Conservation of Nature (XCN). The aim of the project is to improve the biodiversity of Mediterranean forests, integrating innovative practices and measures into current forest management and planning. ENT was in charge of making a methodological proposal for the D5 action of the project, consisting of the socio-economic evaluation of it.
In addition, ENT analyzed fiscal instruments for biodiversity conservation in sustainable forest management.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]LIFE Biorgest website[/link]