Hem acabat la nostra contribució al projecte d’avaluació de la campanya “Global Ghost Gear Initiative”, que és la iniciativa multisectorial més important del món per afrontar la problemàtica de les xarxes perdudes al mar. En aquest projecte hem aportat el coneixement tècnic per afavorir la identificació de punts forts i febles, així com per proposar-ne la continuïtat. El projecte ha estat coordinat per la consultoria Baobab.
Els arts de pesca perduts (APP) han esdevingut una problemàtica creixent per a la conservació dels ecosistemes marins i el seu aprofitament sostenible. Els APP, perduts majoritàriament per causes involuntàries tant pels pescadors professionals com esportius, tenen importants efectes sobre les espècies i comunitats marines, a més d’impactes socials en els usos i gestió del territori. Els APP poden seguir pescant durant molt temps sense cap control ni aprofitament de les captures, (el que anomenem “pesca fantasma”), poden provocar també un important efecte erosiu sobre les espècies i comunitats bentòniques, molt sensibles a les pertorbacions físiques, i representen una font de contaminació i introducció de material sintètic a la xarxa alimentària.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Hemos terminado nuestra contribución al proyecto de evaluación de la campaña “Global Ghost Gear Initiative”, que es la iniciativa multisectorial más importante del mundo para afrontar la problemática de las redes perdidas en el mar. En este proyecto hemos aportado el conocimiento técnico para favorecer la identificación de puntos fuertes y débiles, así como para proponer su continuidad. El proyecto ha sido coordinado porla consultoría Baobab.
Los artes de pesca perdidos (APP) han convertido en una problemática creciente para la conservación de los ecosistemas marinos y su aprovechamiento sostenible. Los APP, perdidos mayoritariamente por causas involuntarias tanto por los pescadores profesionales como deportivos, tienen importantes efectos sobre las especies y comunidades marinas, además de impactos sociales en los usos y gestión del territorio. los APP pueden seguir pescando durante mucho tiempo sin ningún control ni aprovechamiento de las capturas, (lo que llamamos “pesca fantasma”), pueden provocar también un importante efecto erosivo sobre las especies y comunidades bentónicas, muy sensibles a las perturbaciones físicas, y representan una fuente de contaminación e introducción de material sintético en la red alimentaria.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]We have finished our contribution to the ”Global Ghost Gear Initiative” evaluation, that was led by Baobab consultancy. We have provided our technical expertise to identify the strengths and weaknesses of the campaign with the final aim of improving it.
The Global Ghost Gear Initiative (GGGI) is a cross stakeholder alliance of fishing industry, private sector, corporates, NGOs, academia and governments focused on solving the problem of lost and abandoned fishing gear worldwide. It started six years ago. Lost and abandoned fishing gear are important because they impact on animal life, threatening the sustainability of life in the oceans, food supply volumes and safety, as well as livelihoods that depend on the sea.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]