El projecte finançat mitjançant un ajut Beatriu de Pinós obtingut per Jaume Freire (Fundació ENT) va finalitzar el passat mes d’abril, després de més de dos anys. L’objectiu del projecte ha estat obtenir una millor comprensió de la paradoxa de Jevons i les seves possibles solucions. Durant aquest període s’ha desenvolupat un nou marc teòric-conceptual per la paradoxa de Jevons, així com diversos models economia-energia-medi ambient per a Catalunya, en els quals s’han simulat les principals mesures amb potencial per a evitar efectes rebot (impostos al carboni, a l’energia, sistemes de comerç emissions i mesures voluntàries). Producte d’això, s’han elaborat 3 articles científics que descriuen la recerca portada a terme i els seus principals resultats. Un d’ells s’ha publicat a la revista Energy Research & Social Science, i els altres dos estan actualment en revisió en altres revistes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El proyecto financiado mediante una ayuda Beatriu de Pinós obtenida por Jaume Freire (Fundació ENT) finalizó el pasado mes de abril, después de más de dos años. El objetivo del proyecto ha sido obtener una mejor comprensión de la paradoja de Jevons y sus posibles soluciones. Durante este periodo se ha desarrollado un nuevo marco teórico-conceptual para la paradoja de Jevons, así como varios modelos economía-energía-medio ambiente para Cataluña, en los que se han simulado las principales medidas con potencial para evitar efectos rebote (impuestos al carbono, a la energía, sistemas de comercio emisiones y medidas voluntarias). Producto de ello, se han elaborado 3 artículos científicos que describen la investigación llevada a cabo y sus principales resultados. Uno de ellos se ha publicado en la revista Energy Research & Social Science, y los otros dos están actualmente en revisión en otras revistas.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]A Beatriu de Pinós research grant from the Generalitat de Catalunya was obtained by Jaume Freire González (ENT Foundation) for the project “Technological progress and environmental limits: looking for solutions for the Jevons Paradox”.
The project ended last April, after more than two years. The aim of the project was to gain a better understanding of Jevons paradox and its possible solutions. During this period, a new theoretical-conceptual framework for Jevons paradox has been developed, as well as several economy-energy-environment models for Catalonia, in which the main measures with the potential of avoiding rebound effects have been simulated (carbon taxes, energy, emissions trading systems and voluntary measures). As a result, 3 scientific articles have been written, describing the research carried out and its main results. One has been published in the journal Energy Research & Social Science, and the other two are currently under review in other journals.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]