El projecte analitza les dades d’envasos i residus d’envasos a Balears, i en particular dels envasos lleugers. L’objectiu és consultar i contrastar les fonts de dades disponibles per realitzar el càlcul del balanç de masses dels envasos i residus d’envasos, analitzant la posada al mercat, la recollida selectiva, la recuperació, valorització i abocament dels mateixos. Aquests balanços de massa permeten tenir una visió sistemàtica dels fluxos d’envasos i calcular els percentatges de reciclatge resultants de cada material. El projecte ha contrastat el balanç de massa resultant de les dades de les declaracions anuals d’Ecoembes, amb el balanç resultant d’usar fonts de les administracions públiques. S’han trobat diferències significatives que tenen incidència sobre els percentatges de reciclatge i valorització exposats en les declaracions d’Ecoembes. També s’han identificat possibles llacunes i incerteses associades a les dades d’Ecoembes i de les administracions públiques, així com qüestions relacionades amb la normativa que regula la comptabilitat dels envasos que podrien ser objecte de millores en el futur.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’esutdi[/link]El proyecto analiza los datos de envases y residuos de envases en Baleares, y en particular de los envases ligeros. El objetivo es consultar y contrastar las fuentes de datos disponibles para realizar el cálculo del balance de masas de los envases y residuos de envases, analizando la puesta en el mercado, la recogida selectiva, la recuperación, valorización y vertido de los mismos. Estos balances de masa permiten tener una visión sistemática de los flujos de envases y calcular los porcentajes de reciclaje resultantes de cada material. El proyecto ha contrastado el balance de masa resultante de los datos de las declaraciones anuales de Ecoembes, con el balance resultante de usar fuentes de las administraciones públicas. Se han encontrado diferencias significativas que tienen incidencia sobre los porcentajes de reciclaje y valorización expuestos en las declaraciones de Ecoembes. También se han identificado posibles lagunas e incertidumbres asociadas a los datos de Ecoembes y de las administraciones públicas, así como cuestiones relacionadas con la normativa que regula la contabilidad de los envases que podrían ser objeto de mejoras en el futuro.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al estudio[/link]