Aquest novembre hem finalitzat el projecte pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya titulat “Millora de l’eina per al càlcul de les emissions de GEH en l’avaluació ambiental de plans urbanístics”.

El projecte, iniciat el 2015, consistia en l’assessorament en l’actualització de l’eina de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal, i la creació de l’eina per el càlcul de les emissions per la planificació municipal derivada (PPU, PMU), que ofereix el Departament.

Amb l’aprovació de la Llei 21/2013, de 9 desembre, d’avaluació ambiental, la planificació urbanística municipal està subjecta, amb caràcter obligatori, a l’adopció de mesures que permetin prevenir i reduir el seu impacte i la seva adaptació al canvi climàtic. La recentment aprovada Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic contribueix a l’adopció de mesures en l’àmbit de planificació per la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

L’eina calcula les emissions de GEH associades als consums d’energia d’usos residencials, equipaments, terciari i industrial; cicle de l’aigua; gestió de residus; i mobilitat. Per al cas del planejament derivat es detalla el càlcul d’emissions associades al consum d’energia per equipaments esportius i no esportius; per comerç i oficines dins d’usos terciaris; i sector productiu i logístic per usos industrials.

Les eines es poden descarregar al web del Departament als següents links:

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/eines_documentacio_tecnica/eines/

http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/incorporacio_avaluacio_ambiental/