Aquest novembre hem finalitzat el projecte pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya titulat “Millora de l’eina per al càlcul de les emissions de GEH en l’avaluació ambiental de plans urbanístics”.
El projecte, iniciat el 2015, consistia en l’assessorament en l’actualització de l’eina de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal, i la creació de l’eina per el càlcul de les emissions per la planificació municipal derivada (PPU, PMU), que ofereix el Departament.
Amb l’aprovació de la Llei 21/2013, de 9 desembre, d’avaluació ambiental, la planificació urbanística municipal està subjecta, amb caràcter obligatori, a l’adopció de mesures que permetin prevenir i reduir el seu impacte i la seva adaptació al canvi climàtic. La recentment aprovada Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic contribueix a l’adopció de mesures en l’àmbit de planificació per la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
L’eina calcula les emissions de GEH associades als consums d’energia d’usos residencials, equipaments, terciari i industrial; cicle de l’aigua; gestió de residus; i mobilitat. Per al cas del planejament derivat es detalla el càlcul d’emissions associades al consum d’energia per equipaments esportius i no esportius; per comerç i oficines dins d’usos terciaris; i sector productiu i logístic per usos industrials.
Les eines es poden descarregar al web del Departament als següents links:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/eines_documentacio_tecnica/eines/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/incorporacio_avaluacio_ambiental/
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este mes de noviembre hemos finalizado el proyecto para el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya titulado “Mejora de la herramienta para el cálculo de las emisiones de GEI en la evaluación ambiental de planes urbanísticos”.
El proyecto, iniciado en 2015, consistía en el asesoramiento en la actualización de la herramienta de cálculo de las emisiones de CO2 asociadas a un plan de ordenación urbanística municipal, y la creación de la herramienta para el cálculo de las emisiones para la planificación municipal derivada (PPU, PMU), que ofrece el Departamento.
Con la aprobación de la Ley 21/2013, de 09 de diciembre, de evaluación ambiental, la planificación urbanística municipal está sujeta, con carácter obligatorio, a la adopción de medidas que permitan prevenir y reducir su impacto y su adaptación al cambio climático. La recientemente aprobada Ley 16/2017, de 1 de agosto, del cambio climático contribuye a la adopción de medidas en el ámbito de planificación para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
La herramienta calcula las emisiones de GEI asociadas a los consumos de energía de usos residenciales, equipamientos, terciario e industrial; ciclo del agua; gestión de residuos; y movilidad. Para el caso del planeamiento derivado se detalla el cálculo de emisiones asociadas al consumo de energía para equipamientos deportivos y no deportivos; para comercio y oficinas dentro de usos terciarios; y sector productivo y logístico para usos industriales.
Las herramientas se pueden descargar en la web del Departamento los siguientes links:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/eines_documentacio_tecnica/eines/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/politiques/politiques_catalanes/la_mitigacio_del_canvi_climatic/incorporacio_avaluacio_ambiental/
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]