Finalitza el projecte “Els serveis ambientals i l’economia social i solidària“, impulsat per la Fundació ENT i l’Associació Naturalistes de Girona, que tenia l’objectiu de posar en valor el vincle entre l’Economia Social i Solidària (ESS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals. La Fundació ENT vol seguir aprofundint i treballant el vincle entre medi ambient i l’economia social i solidària, i ho considera una àrea de treball estratègica en el present i futur proper. 
A través d’audiovisuals i fitxes descriptives de les experiències, s’han analitzat diverses iniciatives que es desenvolupen en el marc de l’ESS, l’activitat de les quals permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinergia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica. Es van identificar experiències d’associacions, fundacions i diferents tipus de cooperatives, de 4 sectors d’activitat: conservació i estudi, agroecologia, gestió forestal i ecoturisme.

  • Conservació i estudi, amb l’experiència de l’Associació Mediambiental La Sínia i la Fundació Emys.
  • Agroecologia, amb la cooperativa de treball Arran de Terra, dedicada a la dinamització local agroecològica, i Biolord, cooperativa rural que comercialitza pomes produïdes en zones de muntanya.
  • Gestió forestal, amb l’experiència de Bosquerols, cooperativa de treball dedicada a la gestió forestal propera a la natura i que comercialitza productes lligats al bosc, i Idària, una cooperativa d’inserció que presta serveis lligats a la gestió forestal.
  • Ecoturisme, amb l’experiència del Grup de Natura Freixe, una associació amb una llarga trajectòria en la gestió de la reserva natural de Sebes de Flix, i que actualment realitza activitats ecoturístiques lligades al coneixement de l’espai natural i el territori, i la Fassina de Jafre, un equipament turístic del parc natural del Garraf.

Encara que aquest projecte concret hagi finalitzat, el web es manté obert per continuar difonent la tasca de les experiències analitzades i continuar treballant en la línia de vincular sostenibilitat i conservació del medi amb l’economia social i solidària. De fet, l’aprofundiment d’aquest vincle es considera un àmbit de treball estratègic per la Fundació ENT, i esperem que en les properes setmanes i mesos podem anunciar nous projectes en aquesta línia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web “Serveis ambientals i l’Economia Social i Solidària”[/link]Finaliza el proyecto “Los servicios ambientales y la economía social y solidaria”, impulsado por la Fundació ENT y la Associació Naturalistes de Girona, que tenía el objetivo de poner en valor el vínculo entre la Economía Social y Solidaria (ESS) y la conservación de los servicios ambientales de los ecosistemas en entornos rurales y naturales . La Fundació ENT quiere seguir profundizando y trabajando el vínculo entre medio ambiente y la economía social y solidaria, y la considera un área de trabajo estratégica en el presente y futuro próximo.
A través de audiovisuales y fichas descriptivas de las experiencias, se han analizado diversas iniciativas que se desarrollan en el marco de la ESS, la actividad de las que permite conservar y poner en valor los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas, haciendo especial énfasis en casos en que se genere una sinergia entre conservación y protección de los ecosistemas y mantenimiento de la actividad económica. Se identificaron experiencias de asociaciones, fundaciones y diferentes tipos de cooperativas, de 4 sectores de actividad: conservación y estudio, agroecología, gestión forestal y ecoturismo.

  • Conservación y estudio, con la experiencia de la Asociación Medioambiental La Sínia y la Fundació Emys.
  • Agroecología, con la cooperativa de trabajo raíz de Tierra, dedicada a la dinamización local agroecológica, y Biolord, cooperativa rural que comercializa manzanas producidas en zonas de montaña.
  • Gestión forestal, con la experiencia de leñador, cooperativa de trabajo dedicada a la gestión forestal cercana a la naturaleza y que comercializa productos ligados al bosque, y EDAR, una cooperativa de inserción que presta servicios ligados a la gestión forestal.
  • Ecoturismo, con la experiencia del Grupo de Naturaleza Freixe, una asociación con una larga trayectoria en la gestión de la reserva natural de Sebes de Flix, y que actualmente realiza actividades ecoturísticas ligadas al conocimiento del espacio natural y el territorio, y la Fassina de Jafre, un equipamiento turístico del parque natural del Garraf.

Aunque este proyecto concreto haya finalizado, la página web se mantiene abierta para continuar difundiendo la labor de las experiencias analizadas y continuar trabajando en la línea de vincular sostenibilidad y conservación del medio con la economía social y solidaria. De hecho, la profundización de este vínculo se considera un ámbito de trabajo estratégico para la Fundació ENT, y esperamos que en las próximas semanas y meses podemos anunciar nuevos proyectos en esta línea.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web “Servicos ambientales y la Economía Social y Solidaria”[/link]