El Projecte H2020 DECISIVE, que proposa una valorització innovadora descentralitzada dels bioresidus urbans en línia amb els principis de l’economia circular, ha finalitzat amb èxit després de cinc anys de treball. El sistema tecnològic DECISIVE ha estat implementat sense precedents a una zona urbana densament habitada i l’eina DECISIVE de suport a la presa de decisions està disponible en línia per efectuar una avaluació del rendiment dels sistemes de gestió de bioresidus i comparar-los amb escenaris alternatius.

Després de 5 anys de feina, el projecte DECISIVE ha finalitzat. Durant la conferència final de projecte, celebrada el 20 d’octubre de 2021 i en la qual van participar més de 110 persones, se n’han remarcat les motivacions i els desafiaments i s’han presentat els resultats finals.

El projecte DECISIVE va començar el 2016 i ha tingut com a objectiu desenvolupar i demostrar solucions ecoinnovadores per valoritzar els residus biològics generats a les ciutats. Per complir aquest objectiu, el projecte proposa dos canvis holístics en la gestió actual de bioresidus a les ciutats europees. En primer lloc, passar d’un flux lineal de producció-consum-eliminació a un de circular en què la matèria orgànica i els nutrients es tornen al sòl agrícola en forma de bioproductes d’alta qualitat, minimitzant la presència de microcontaminants. En segon lloc, complementar les grans unitats de tractament centralitzades amb unitats descentralitzades més petites, més flexibles i adaptables a les necessitats locals, contribuint a fomentar àrees urbanes més resilients i amb menys petjada ambiental.

“El 2016 vam proposar el projecte DECISIVE al programa Horizon 2020 de la Comissió Europea per trobar solucions innovadores capaces de valoritzar en sistemes descentralitzats els bioresidus dʻorigen urbà en línia amb els principis de lʻeconomia circular”. Anne Tremier (coordinadora del projecte a INRAE, soci líder del DECISIVE)

DECISIVE ha aconseguit desenvolupar un sistema tecnològic constituït per un procés de digestió anaeròbica a microescala (mAD) per tractar bioresidus, un motor Stirling (SE) per valoritzar el biogàs mitjançant la producció d’electricitat i calor i una unitat de fermentació en estat sòlid ( SSF) per produir productes de base biològica d’alt valor, com ara els biopesticides. D’altra banda, el projecte ha elaborat una eina de suport a la presa de decisions (DST) amb la qual és possible fer avaluacions comparatives de diferents sistemes de gestió de bioresidus i donar suport a la selecció de la solució (o combinació de solucions) més adequada per a la gestió dels bioresidus en una àrea urbana específica.

Una planta pilot de microdigestió anaeròbica sense precedents a una zona urbana densament habitada.

El següent vídeo mostra un dels principals resultats del projecte: la instal·lació del sistema DECISIVE a la granja urbana d’Ecully a la regió de Grand Lyon (França).

Després de tres anys de recerca sobre la tecnologia més adequada, el novembre 2019 es va implementar la planta pilot en un dels dos llocs elegits per a la demonstració del sistema tecnològic DECISIVE. La unitat mAD, amb coberta de panells solars, té una capacitat de tractament d’almenys 50 tones de bioresidus per any – o al voltant d’una tona per setmana. En condicions d’operació òptimes, el biogàs produït genera l’energia tèrmica necessària per controlar el procés de digestió i energia elèctrica. Aquesta planta pilot, sense precedents a una ciutat amb elevada densitat de població, rep principalment bioresidus provinents del sector de la restauració.

Des d’un punt de vista tecnològic, la instal·lació d’una unitat microAD en un espai urbà dens ha demostrat ser eficaç. La planificació d’un circuit de valorització descentralitzada dels bioresidus ha demostrat, a més, el seu potencial per crear ocupació. Es tracta d’una solució potencialment adequada a zones rurals o aïllades que puguin dependre de sistemes descentralitzats, per reduir els costos de recollida i transport, entre altres beneficis.

La tecnologia també ha demostrat ser adaptable, ja que pot ser transportada segons calgui. A més, permet una implementació progressiva de la capacitat de tractament. La unitat de mAD a Ecully ara està instal·lada a Narbonne, i una altra unitat capaç de tractar fins a 200 tones de residus a l’any s’està instal·lant a una zona muntanyosa a Itàlia (Dolina).

Una eina de suport a la presa de decisions que pot ajudar a avaluar el rendiment de sistemes de gestió de bioresidus existents i comparar-los amb escenaris alternatius.

Un altre resultat rellevant del projecte és l’eina DECISIVE Decision Support Tool (DST) disponible al següent enllaç. Amb aquesta eina és possible fer avaluacions comparatives de diferents sistemes de gestió de bioresidus i donar suport a la selecció de la solució (o combinació de solucions) més adequada per a la gestió dels bioresidus en una àrea específica.

Fundació ENT va liderar el desenvolupament de l’eina i va provar-ne l’ús i les capacitats per caracteritzar els impactes de sistemes existents de gestió de bioresidus en diferents contextos de la UE. L’ús de la DST per construir escenaris a diferents llocs ha demostrat que aquesta eina pot ser un instrument eficaç per avaluar el rendiment dels sistemes de recol·lecció i tractament de bioresidus i donar suport a les autoritats competents en la presa de decisions.

La DST es pot fer servir per a la planificació, per visualitzar el sistema actual de gestió de bioresidus i identificar els dèficits que es poden abordar mitjançant l’ús d’escenaris alternatius. A més, l’eina es pot fer servir per tenir una visió holística del rendiment dels sistemes existents de gestió de residus i comparar-los amb escenaris alternatius. El rendiment dels diferents sistemes analitzats s’avalua utilitzant un conjunt d’indicadors classificats en tres categories: 1) avaluació ambiental (canvi climàtic, intensitat de transport) 2) avaluació econòmica, 3) avaluació social (treball, espai ocupat, ús del temps per separar els residus). Els indicadors inclosos a la DST es poden utilitzar com a instrument per a la comparació d’escenaris.

A la majoria dels països europeus, la gestió de residus es basa principalment en sistemes centralitzats (a nivell regional o fins i tot supraregional) per aprofitar les economies d’escala i ocupar el mínim espai. Tot i això, en contextos específics i condicions locals, la descentralització podria ser una solució interessant. L’eina desenvolupada pot ser usada per comparar solucions descentralitzades tipus DECISIVE amb sistemes de tractament de bioresidus centralitzats i donar suport als resultats a la planificació d’un eventual canvi en la gestió existent.

“L’eina DST pot ser de gran interès per a les autoritats locals o grans generadors de bioresidus per promoure el desenvolupament de solucions locals descentralitzades en diversos contextos específics”. Rosaria Chifari (Fundació ENT, soci del consorci DECISIVE)

Per a més informació, consulteu http://www.decisive2020.eu/

Contacte
Fundació ENT – Rosaria Chifari
E-mail: rchifari@ent.cat
Tel: +34 893 51 04

DECISIVE has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 689229.