Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Experiències autonòmiques de fiscalitat ambiental i propostes per a Catalunya
| Publicacions

En conjunt hi ha, per tant, un ampli ventall de possibles avenços en matèria de fiscalitat ambiental aplicables des de les autonomies. En el cas de Catalunya es poden millorar les figures ja existents, i sobretot es poden introduir figures noves. És obvi que cal actuar amb prudència, i de forma sempre transparent i participativa. Però el missatge hauria de ser clar: els costos privats i els preus hauran de reflectir cada vegada més els costos ambientals associats a les diferents activitats econòmiq u e s. Aquesta filosofia és compatible amb qualsevol nivell de pressió fiscal que la societat decideixi establir democràticament, perquè afecta molt més la distribució de la càrrega fiscal que la seva quantia absoluta. La reforma fiscal verda consisteix, de fet, a redistribuir la càrrega fiscal penalitzant aquells comportaments i activitats més pernicioses per al medi ambient, i afavorint indirectament totes aquelles altres que re s u l t i n beneficioses per avançar cap a noves formes de desenvolupament més sostenibles que les actuals.

Data
2005
Publicació
Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
Referència bibliogràfica
Roca, J., Puig, I., Tello, E. (2005) Experiències autonòmiques de fiscalitat ambiental i propostes per a Catalunya. Temes de medi ambient i habitatge, 1. Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.
Accés al llibre