Skip to main content

Verònica Martínez (ENT) és una de les autores de l’article titulat “Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems” que ha estat publicat pel Journal of Environmental Science and Technology.

El desenvolupament de sistemes sostenibles de gestió de residus sòlids (SWM) requereix considerar els impactes tant econòmics com ambientals. El càlcul del Societal life-cycle costing (S-LCC) proporciona un marc quantitatiu per estimar els impactes econòmics i ambientals, incloent “costos pressupostaris” i “costos d’externalitat”. Els costos pressupostaris inclouen béns i serveis de mercat (impacte econòmic), mentre que els costos d’externalitat inclouen efectes fora del sistema econòmic (per exemple, impacte ambiental). Aquest estudi demostra l’aplicabilitat de S-LCC a l’optimització del cicle de vida de SWM a través d’un estudi de cas basat en un comtat mitjana dels Estats Units de 500.000 persones generant 320.000 Mg de residus anualment. Els costos estimats d’externalitat es basen en les emissions de CO, CH, NO, PM, AM, NO, SO, COV, CO, NH, Hg, Pb, Cd, Cr (VI), Ni, As i dioxines. Els resultats indiquen que la incorporació de S-LCC al desenvolupament optimitzat de l’estratègia de SWM fomenta l’ús d’una instal·lació mixta de recuperació de residus amb residus destinats a la incineració, i els orgànics separats a la digestió anaeròbica. Els resultats són sensibles a la composició dels residus, la barreja d’energia i les taxes de reciclatge. La majoria dels costos d’externalitat provenen de les emissions de SO, NO, PM, CH, CO fòssil i NH. L’S-LCC va demostrar ser una valuosa eina per a l’anàlisi de polítiques, però dades addicionals sobre costos clau d’externalitat com ara les emissions de compostos orgànics a l’aigua millorarien les anàlisis futurs.

Martinez-Sanchez, V., Levis, J.W., Damgaard, A., DeCarolis, J. F., Barlaz, M. A., Astrup, T. F. (2017) Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems. Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 10.1021/acs.est.6b06125.

Enllaç a la publicació