Verònica Martínez (ENT) és una de les autores de l’article titulat “Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems” que ha estat publicat pel Journal of Environmental Science and Technology.
El desenvolupament de sistemes sostenibles de gestió de residus sòlids (SWM) requereix considerar els impactes tant econòmics com ambientals. El càlcul del Societal life-cycle costing (S-LCC) proporciona un marc quantitatiu per estimar els impactes econòmics i ambientals, incloent “costos pressupostaris” i “costos d’externalitat”. Els costos pressupostaris inclouen béns i serveis de mercat (impacte econòmic), mentre que els costos d’externalitat inclouen efectes fora del sistema econòmic (per exemple, impacte ambiental). Aquest estudi demostra l’aplicabilitat de S-LCC a l’optimització del cicle de vida de SWM a través d’un estudi de cas basat en un comtat mitjana dels Estats Units de 500.000 persones generant 320.000 Mg de residus anualment. Els costos estimats d’externalitat es basen en les emissions de CO, CH, NO, PM, AM, NO, SO, COV, CO, NH, Hg, Pb, Cd, Cr (VI), Ni, As i dioxines. Els resultats indiquen que la incorporació de S-LCC al desenvolupament optimitzat de l’estratègia de SWM fomenta l’ús d’una instal·lació mixta de recuperació de residus amb residus destinats a la incineració, i els orgànics separats a la digestió anaeròbica. Els resultats són sensibles a la composició dels residus, la barreja d’energia i les taxes de reciclatge. La majoria dels costos d’externalitat provenen de les emissions de SO, NO, PM, CH, CO fòssil i NH. L’S-LCC va demostrar ser una valuosa eina per a l’anàlisi de polítiques, però dades addicionals sobre costos clau d’externalitat com ara les emissions de compostos orgànics a l’aigua millorarien les anàlisis futurs.
Martinez-Sanchez, V., Levis, J.W., Damgaard, A., DeCarolis, J. F., Barlaz, M. A., Astrup, T. F. (2017) Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems. Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 10.1021/acs.est.6b06125.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la publicació[/link]Verònica Martínez (ENT) es una de las autoras del artículo titulado “Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems” que ha sido publicado por Journal of Environmental Science and Technology.
El desarrollo de sistemas sostenibles de gestión de residuos sólidos (SWM) requiere considerar los impactos tanto económicos como ambientales. El cálculo del Societal life-cycle costing (S-LCC) proporciona un marco cuantitativo para estimar los impactos económicos y ambientales, incluyendo “costos presupuestarios” y “costos de externalidad”. Los costos presupuestarios incluyen bienes y servicios de mercado (impacto económico), mientras que los costos de externalidad incluyen efectos fuera del sistema económico (por ejemplo, impacto ambiental). Este estudio demuestra la aplicabilidad de S-LCC a la optimización del ciclo de vida de SWM a través de un estudio de caso basado en un condado promedio de los Estados Unidos de 500.000 personas generando 320.000 Mg de residuos anualmente. Los costos estimados de externalidad se basan en las emisiones de CO, CH, NO, PM, PM, NO, SO, COV, CO, NH, Hg, Pb, Cd, Cr (VI), Ni, As y dioxinas. Los resultados indican que la incorporación de S-LCC al desarrollo optimizado de la estrategia de SWM fomenta el uso de una instalación mixta de recuperación de residuos con residuos destinados a la incineración, y los orgánicos separados a la digestión anaerobica. Los resultados son sensibles a la composición de los residuos, la mezcla de energía y las tasas de reciclaje. La mayoría de los costos de externalidad provienen de las emisiones de SO, NO, PM, CH, CO fósil y NH. El S-LCC demostró ser una valiosa herramienta para el análisis de políticas, pero datos adicionales sobre costos clave de externalidad tales como las emisiones de compuestos orgánicos al agua mejorarían los análisis futuros.
Martinez-Sanchez, V., Levis, J.W., Damgaard, A., DeCarolis, J. F., Barlaz, M. A., Astrup, T. F. (2017) Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems. Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 10.1021/acs.est.6b06125.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la publicación[/link]Verònica Martínez (ENT) is one of the authors of the article entitled “Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems” published by the Journal of Environmental Science and Technology. 
The development of sustainable solid waste management (SWM) systems requires consideration of both economic and environmental impacts. Societal life-cycle costing (S-LCC) provides a quantitative framework to estimate both economic and environmental impacts, by including “budget costs” and “externality costs”. Budget costs include market goods and services (economic impact), whereas externality costs include effects outside the economic system (e.g., environmental impact). This study demonstrates the applicability of S-LCC to SWM life-cycle optimization through a case study based on an average suburban U.S. county of 500 000 people generating 320 000 Mg of waste annually. Estimated externality costs are based on emissions of CO ,CH,NO, PM ,PM ,NO,SO , VOC, CO, NH , Hg, Pb, Cd, Cr (VI), Ni, As, and dioxins. The results indicate that incorporating S-LCC into optimized SWM strategy development encourages the use of a mixed waste material recovery facility with residues going to incineration, and separated organics to anaerobic digestion. Results are sensitive to waste composition, energy mix and recycling rates. Most of the externality costs stem from SO ,NO,PM ,CH, fossil CO , and NH emissions. S-LCC proved to be a valuable tool for policy analysis, but additional data on key externality costs such as organic compounds emissions to water would improve future analyses.
Martinez-Sanchez, V., Levis, J.W., Damgaard, A., DeCarolis, J. F., Barlaz, M. A., Astrup, T. F. (2017) Evaluation of Externality Costs in Life-Cycle Optimization of Municipal Solid Waste Management Systems. Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 10.1021/acs.est.6b06125.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the publication[/link]