L’Agència de Residus de Catalunya ens va encarregar un estudi per avaluar l’efectivitat del cànon de gestió de residus i per elaborar propostes de millora de cara al futur. El cànon de residus municipals és un impost ecològic que des de l’any 2004 s’aplica sobre els residus destinats a dipòsit controlat, i des del 2009 als residus destinats a incineració. La recaptació del cànon es distribueix als ens locals que realitzen la recollida de residus en funció dels resultats que assoleixen. Funciona per tant com un instrument doblement incentivador: d’una banda penalitza el tractament finalista dels residus i de l’altra incentiva la recollida selectiva i el reciclatge.

L’estudi va permetre demostrar, estadísticament, que el cànon ha tingut un efecte positiu sobre el nivell de recollida selectiva, i que aquest efecte ha estat més intens en els municipis de menys de 5.000 habitants. També va permetre constatar que l’aplicació del cànon incrementat (per als municipis que no han implantat la recollida selectiva de la fracció orgànica d’acord amb els seus plans de desplegament) no ha estat gaire efectiva. I que el tipus impositiu actual es troba per sota del cost extern associat al dipòsit i a la incineració de residus.

Per a la formulació de recomanacions de modificació del cànon es van dibuixar diversos escenaris de futur de gestió de residus. Entre les recomanacions destaquen: incrementar els tipus impositius del cànon, aplicar tipus impositius diferents per a la resta i el rebuig, distribuir el cànon també entre els generadors de residus industrials o permetre l’aplicació de recàrrecs locals al cànon.

autoria

ENT environment & management

data

2012

client

Agència de Residus de Catalunya