L’objectiu d’aquest estudi encarregat per l’Ajuntament de Girona fou l’anàlisi i proposta d’un mecanisme a través del qual l’Ajuntament de Girona promoguès centrals d’energia solar fotovoltaica (CFV) en els seus equipaments públics, i en particular al Pavelló de Palau. Es redactà un Plec Tècnic de Condicions que possibilitès la convocatòria del concurs per a portar terme el projecte sota la fórmula adoptada.

Els Ajuntaments tenen la possibilitat de recórrer a instruments de col·laboració publica-privada per promoure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa (Centrals Fotovoltaiques, CFV) ubicades en equipaments públics. Aquests instruments permeten que els ens locals, subjectes a uns estrictes objectius d’estabilitat pressupostària, no incrementin el seu endeutament alhora de promoure aquestes instal·lacions. A més d’afavorir fonts energètiques renovables en el municipi contribuint, d’aquesta manera a disminuir les emissions de CO2, i realitzar una actuació de sensibilització davant la ciutadania, porten a la pràctica el principi d’eficàcia en l’administració pública.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Ajuntament de Girona