L’objectiu d’aquest estudi encarregat per l’Ajuntament de Girona fou l’anàlisi i proposta d’un mecanisme a través del qual l’Ajuntament de Girona promoguès centrals d’energia solar fotovoltaica (CFV) en els seus equipaments públics, i en particular al Pavelló de Palau. Es redactà un Plec Tècnic de Condicions que possibilitès la convocatòria del concurs per a portar terme el projecte sota la fórmula adoptada.

Els Ajuntaments tenen la possibilitat de recórrer a instruments de col·laboració publica-privada per promoure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa (Centrals Fotovoltaiques, CFV) ubicades en equipaments públics. Aquests instruments permeten que els ens locals, subjectes a uns estrictes objectius d’estabilitat pressupostària, no incrementin el seu endeutament alhora de promoure aquestes instal·lacions. A més d’afavorir fonts energètiques renovables en el municipi contribuint, d’aquesta manera a disminuir les emissions de CO2, i realitzar una actuació de sensibilització davant la ciutadania, porten a la pràctica el principi d’eficàcia en l’administració pública.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2005[/data]

El objetivo de este estudio encargado por el Ayuntamiento de Girona fue el análisis y propuesta de un mecanismo a través del cual el Ayuntamiento de Girona promoviese centrales de energía solar fotovoltaica (CFV) en sus equipamientos públicos, y en particular en el Pabellón de Palau. Se redactó un Pliegue Técnico de Condiciones que posibilitase la convocatoria del concurso para llevar a cabo el proyecto bajo la fórmula adoptada.

Los Ayuntamientos tienen la posibilidad de recurrir a instrumentos de colaboración publica-privada para promover instalaciones de energía solar fotovoltaica conectada a la red (Centrales Fotovoltaicas, CFV) ubicadas en equipamientos públicos. Estos instrumentos permiten que los entes locales, sujetos a unos estrictos objetivos de estabilidad presupuestaria, no incrementen su endeudamiento en la promoción de estas instalaciones. Además de favorecer fuentes energéticas renovables en el municipio contribuyendo de esta manera a disminuir las emisiones de CO2, y realizar una actuación de sensibilización ante la ciudadanía, traen a la práctica el principio de eficacia en la administración pública.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Girona[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Ajuntament de Girona