En el marc del projecte CEPRiE (Carbon and Energy Pricing Reform in Europe) que la Fundació ENT desenvolupa amb Green Budget Europe, s’han lliurat esmenes a tots els partits polítics del Congrés per als Projectes de Llei que s’estan tramitant actualment referents a fiscalitat.

Concretament, les esmenes que es proposen afecten als Impostos Especials (Impost sobre Hidrocarburs, Impost sobre l’Electricitat, Impost sobre determinats mitjans de Transport i Impost sobre el Carbó), a l’Impost sobre el Valor Afegit, a l’Impost de Societats, a l’Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.