En el marc del projecte CEPRiE (Carbon and Energy Pricing Reform in Europe) que la Fundació ENT desenvolupa amb Green Budget Europe, s’han lliurat esmenes a tots els partits polítics del Congrés per als Projectes de Llei que s’estan tramitant actualment referents a fiscalitat.

Concretament, les esmenes que es proposen afecten als Impostos Especials (Impost sobre Hidrocarburs, Impost sobre l’Electricitat, Impost sobre determinats mitjans de Transport i Impost sobre el Carbó), a l’Impost sobre el Valor Afegit, a l’Impost de Societats, a l’Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

En el marco del proyecto CEPRiE (Carbon and Energy Pricing Reform in Europe) que la Fundación ENT desarrolla con Green Budget Europe, se han entregado enmiendas a todos los partidos políticos del Congreso para los Proyectos de Ley que se están tramitando actualmente referentes a fiscalidad.
Concretamente, las enmiendas que se proponen afectan a los Impuestos Especiales (Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto sobre la Electricidad, Impuesto sobre determinados medios de Transporte e Impuesto sobre el Carbón), al Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto de Sociedades, al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]