L’equip de treball de la UPC presenta els primers resultats de recerca davant la resta d’equips de treball del Circular Design Project de la UPC. Els primers resultats mostren com els estudiants estan aprofundint en el coneixement dels models de recollida selectiva de residus i les alternatives de tancament de contenidors presents a diferents localitats catalanes, espanyoles, europees i a nivell mundial. El proper mes es presentaran els continguts de la guia i els primers resultats de redacció dels casos d’estudi.
La UPC ha iniciat recentment la coordinació del projecte europeu “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability”, adreçat a alumnes Erasmus, i ENT hi col·labora en la coordinació d’un dels tres projectes escollits. La voluntat del projecte europeu és estrènyer els llaços entre la gestió dels residus i l’economia circular, avançant cap a una societat més responsable en la producció i el consum. Concretament el projecte que coordina ENT se centra en la gestió de residus als municipis. El resultat serà l’elaboració d’una Guia pensada per a ens locals, la qual inclourà casos d’estudi d’alguns municipis que ja ho han implantat i una metodologia pràctica per a dissenyar la implantació d’aquestes tecnologies als municipis.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El equipo de trabajo de la UPC presenta los primeros resultados de investigación ante el resto de equipos de trabajo del Circular Design Project de la UPC. Los primeros resultados muestran cómo los estudiantes están profundizando en el conocimiento de los modelos de recogida selectiva de residuos y las alternativas de cierre de contenedores existentes en diferentes localidades catalanas, españolas, europeas y a nivel mundial. El próximo mes se presentarán los contenidos de la guía y los primeros resultados de redacción de los casos de estudio.
La UPC ha iniciado recientemente la coordinación del proyecto europeo “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability”, dirigido a alumnos Erasmus, y ENT colabora en la coordinación de uno de los tres proyectos elegidos. La voluntad del proyecto europeo es estrechar los lazos entre la gestión de los residuos y la economía circular, avanzando hacia una sociedad más responsable en la producción y el consumo. Concretamente el proyecto que coordina ENT se centra en la gestión de residuos en los municipios. El resultado será la elaboración de una Guía pensada para entes locales, que incluirá casos de estudio de algunos municipios que ya lo han implantado y una metodología práctica para diseñar la implantación de estas tecnologías en los municipios.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]