ENT està elaborant, juntament amb Estudi Ramon Folch, el Pla Metropolità d’adaptació al canvi climàtic, encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). ENT realitzarà la diagnosi ambiental de l’àmbit i proposarà les mesures necessàries per a l’adaptació de l’AMB als efectes previstos del canvi climàtic, en el marc de les seves competències.

ENT está elaborando, junto con el Estudio Ramon Folch, el Plan Metropolitano de adaptación al cambio climático, encargado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). ENT realizará la diagnosis ambiental del ámbito y propondrá las medidas necesarias para la adaptación del AMB a los efectos previstos del cambio climático, en el marco de sus competencias.