Després d’haver finalitzat un procés exhaustiu de treball de camp, es lliurà un informe tècnic i econòmic sobre la taxa de tractament de residus de l’Ajuntament de Palma amb informació sobre la generació de residus de cada tipologia d’activitat comercial. Aquesta informació ha facilitat a ENT l’elaboració d’una proposta de redisseny de la taxa de tractament de residus comercials. També s’han efectuat propostes pel que fa als contribuents domiciliaris.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Después de haber finalizado un proceso exhaustivo de trabajo de campo, se entregó un informe técnico y económico sobre la tasa de tratamiento de residuos del Ayuntamiento de Palma con información sobre la generación de residuos de cada tipología de actividad comercial. Esta información ha facilitado a ENT la elaboración de una propuesta de rediseño de la tasa de tratamiento de residuos comerciales. También se han efectuado propuestas en cuanto a los contribuyentes domiciliarios.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]