La UPC ha iniciat recentment la coordinació del projecte europeu “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability”, adreçat a alumnes Erasmus, i ENT hi col·labora en la coordinació d’un dels tres projectes escollits.
La voluntat del projecte europeu és estrènyer els llaços entre la gestió dels residus i l’economia circular, avançant cap a una societat més responsable en la producció i el consum. Concretament el projecte que coordina ENT se centra en la gestió de residus als municipis. Durant 4 mesos els estudiants incrementaran el seu coneixement sobre les tecnologies per a la identificació de l’usuari en contenidors en contextos de densitats urbanes elevades, les quals contribueixen a reduir l’anonimat i al mateix temps propicien millores en els resultats de recollida selectiva. Així, es contribuiria a l’assoliment dels objectius establerts per la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE i altres objectius nacionals i regionals.
El resultat serà l’elaboració d’una Guia pensada per a ens locals, la qual inclourà casos d’estudi d’alguns municipis que ja ho han implantat i una metodologia pràctica per a dissenyar la implantació d’aquestes tecnologies als municipis.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La UPC ha iniciado recientemente la coordinación del proyecto europeo “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability”, dirigido a alumnos Erasmus, y ENT colabora en la coordinación de uno de los tres proyectos elegidos.
La voluntad del proyecto europeo es estrechar los lazos entre la gestión de los residuos y la economía circular, avanzando hacia una sociedad más responsable en la producción y el consumo. Concretamente el proyecto que coordina ENT se centra en la gestión de residuos en los municipios. Durante 4 meses los estudiantes incrementarán su conocimiento sobre las tecnologías para la identificación del usuario en contenedores en contextos de densidades urbanas elevadas, las que contribuyen a reducir el anonimato y al mismo tiempo propician mejoras en los resultados de recogida selectiva. Así, se contribuiría a la consecución de los objetivos establecidos por la Directiva Marco de Residuos 2008/98 / CE y otros objetivos nacionales y regionales.
El resultado será la elaboración de una Guía pensada para entes locales, que incluirá casos de estudio de algunos municipios que ya lo han implantado y una metodología práctica para diseñar la implantación de estas tecnologías en los municipios.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]