El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) es fa ressò de l’informe de la Fundació ENT “Costos i beneficis de l’adaptació al canvi climàtic en el sector del turisme d’hivern a Espanya”.
El projecte va ser seleccionat en el marc de la “Convocatòria de la concessió d’ajudes en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible en l’exercici 2014” de la Fundació Biodiversitat . Aquest projecte es va dur a terme amb la col·laboració de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC) i va tenir per objectiu principal l’avaluació econòmica de mesures d’adaptació al canvi climàtic en les zones de turisme de neu a Espanya.
El turisme és un sector econòmic clau a Espanya, que equilibra la nostra balança de pagaments amb l’exterior, sent el tercer país en el rànquing mundial per ingressos en turisme i en nombre de visitants anuals (Organització Mundial del Turisme, 2014). Per això, és fonamental l’estudi dels impactes, la vulnerabilitat i les possibles mesures d’adaptació en el sector per evitar la nostra pèrdua de competitivitat com a destinació turística.
D’altra banda, el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) reconeix que el turisme és un sector crític per a l’economia espanyola, particularment sensible als impactes del canvi climàtic, que planteja la necessitat d’identificar i abordar els principals reptes i oportunitats en el camp de l’adaptació, tant per al sector públic com per al privat. En aquest sentit, el PNACC des del seu segon programa de treball ho ha considerat una àrea prioritària en la generació de coneixements, que han donat com a resultat la realització de diversos treballs.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç[/link]El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) se hace eco del informe de la Fundació ENT “Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de invierno en España”.
El proyecto fue seleccionado en el marco de la “Convocatoria de la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad, el cambio climático y el desarrollo sostenible en el ejercicio 2014” de la Fundación Biodiversidad. Este proyecto se llevó a cabo con la colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) y tuvo por objetivo principal la evaluación económica de medidas de adaptación al cambio climático en las zonas de turismo de nieve en España.
El turismo es un sector económico clave en España, que equilibra nuestra balanza de pagos con el exterior, siendo el tercer país en el ranking mundial por ingresos en turismo y en número de visitantes anuales (Organización Mundial del Turismo, 2014). Por ello, es fundamental el estudio de los impactos, la vulnerabilidad y las posibles medidas de adaptación en el sector para evitar nuestra pérdida de competitividad como destino turístico.
Por otro lado, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) reconoce que el turismo es un sector crítico para la economía española, particularmente sensible a los impactos del cambio climático, que plantea la necesidad de identificar y abordar los principales retos y oportunidades en el campo de la adaptación, tanto para el sector público como para el privado. En este sentido, el PNACC desde su segundo programa de trabajo lo ha considerado un área prioritaria en la generación de conocimientos, que han dado como resultado la realización de varios trabajos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace[/link]