L’anàlisi dels fluxos de materials que circulen a través d’un sistema econòmic és una forma de mesurar la dimensió física del consum i l’apropiació de recursos per part d’una societat i, en conseqüència, és una manera indirecta de mesurar el seu impacte ambiental. D’aquesta manera, els indicadors de fluxos de materials poden ser considerats com a indicadors indirectes de sostenibilitat, i per tant, poden ser d’utilitat per a comprovar la hipòtesi de la desmaterialització; és a dir, la idea que el progrés tecnològic comporta una disminució del total de materials usats (desmaterialització forta) o dels materials usats per unitat de producció (desmaterialització dèbil).
Aquest article presenta la comptabilitat de fluxos de materials per a Espanya entre 1980 i 2004. Així mateix, analitza la hipòtesi de la corba de Kuznets ambiental usant el consum de materials com a indicador d’impacte ambiental. L’anàlisi revela que durant el període analitzat no va tenir lloc cap procés de desmaterialització, ni fort ni feble. Tot i que la població no es va incrementar considerablement, els materials mobilitzats per l’economia espanyola (les entrades directes de materials, EDM) es van duplicar, creixent a taxes anuals per sobre del PIB. A més, es constata que en termes físics Espanya va passar a ser més dependent del comerç exterior. De fet, les importacions netes mesures en tones es van duplicar durant el període.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]Redibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica[/publicacio]
[referencia]González Martínez, A.C., Cañellas, S., Puig, I., Russi, D., Sojo, A. (2010) El flujo de materiales y el desarrollo económico en España: un análisis sobre desmaterialización (1980-2004). Redibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 14, p. 33-51.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El análisis de los flujos de materiales que circulan a través de un sistema económico es una forma de medir la dimensión física del consumo y la apropiación de recursos por parte de una sociedad y, en consecuencia, es una manera indirecta de medir su impacto ambiental. De esta manera, los indicadores de flujos de materiales pueden ser considerados como indicadores indirectos de sostenibilidad, y por tanto, pueden ser de utilidad para comprobar la hipótesis de la desmaterialización; es decir, la idea de que el progreso tecnológico conlleva una disminución del total de materiales usados (desmaterialización fuerte) o de los materiales usados por unidad de producción (desmaterialización débil).
Este artículo presenta la contabilidad de flujos de materiales para España entre 1980 y 2004. Asimismo, analiza la hipótesis de la curva de Kuznets ambiental usando el consumo de materiales como indicador de impacto ambiental. El análisis revela que durante el periodo analizado no tuvo lugar ningún proceso de desmaterialización, ni fuerte ni débil. Aunque la población no se incrementó considerablemente, los materiales movilizados por la economía española (las entradas directas de materiales, EDM) se duplicaron, creciendo a tasas anuales por encima del PIB. Además, se constata que en términos físicos España pasó a ser más dependiente del comercio exterior. De hecho, las importaciones netas medidas en toneladas se duplicaron durante el periodo.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]Redibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica[/publicacio_es]
[referencia_es]González Martínez, A.C., Cañellas, S., Puig, I., Russi, D., Sojo, A. (2010) El flujo de materiales y el desarrollo económico en España: un análisis sobre desmaterialización (1980-2004). Redibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 14, p. 33-51.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2010

publicació

Redibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica

referència bibliogràfica

González Martínez, A.C., Cañellas, S., Puig, I., Russi, D., Sojo, A. (2010) El flujo de materiales y el desarrollo económico en España: un análisis sobre desmaterialización (1980-2004). Redibec. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 14: 33-51.