Sergio Sastre Sanz | ENT
La Directiva Marc de Residus, recentment modificada en el context de l’aprovació del paquet d’economia circular, estableix els percentatges de reciclatge de residus municipals que han d’assolir els estats membres en els propers anys, augmentant progressivament del 50% el 2020 al 65% el 2035. A l’Estat espanyol, segons el PEMAR, les comunitats autònomes (CCAA) han de complir amb aquests mateixos objectius (pàgina 15 del PEMAR), la qual cosa planteja un gran repte en la gestió de residus a nivell regional en els propers anys.
Amb l’objectiu d’entendre la distància entre el model actual de gestió de residus de les CCAA i els escenaris que permetin el compliment dels objectius en cadascuna d’elles, Sergio Sastre i Ignasi Puig (ENT), en col·laboració amb Jaume Llopart (Institut de Physique du Globe de Paris, Institut de Ciències del Mar del CSIC) hem desenvolupat una eina que calcula i visualitza aquesta distància i compara els possibles camins a seguir per a complir amb els compromisos en matèria de reciclatge. Aquesta eina funciona de la següent manera:

  • S’introdueixen una sèrie de paràmetres sobre el sistema a analitzar (percentatges de recollida selectiva de les diferents fraccions, percentatge de residus barrejats a abocador i incineradora, percentatge de residus barrejats a tractament mecànic-biològic (TMB), eficiència dels diferents tipus de tractament ).
  • Es defineix l’objectiu de reciclatge a aconseguir (per exemple, 50%).
  • L’eina calcula totes les combinacions de tres variables que, donada l’eficiència que hem introduït 1, ens permetria complir amb l’objectiu plantejat. Aquestes tres variables són el percentatge de recollida selectiva, el percentatge de residus barrejats que van a TMB i el percentatge de residus barrejats que van a l’abocador. Triem aquestes tres variables perquè ens sembla que sintetitzen molt bé l’estructura dels sistemes de gestió a escala regional i que són rellevants a l’hora d’avaluar el seu funcionament.
  • Finalment, l’eina representa els resultats en un gràfic ternari que permet una visualització ràpida i intuïtiva, per saber on som i els camins alternatius per complir amb els objectius.

Com a exercici preliminar per posar a prova l’eina, hem realitzat una simulació per a totes les comunitats autònomes, basant-nos en les dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient i de l’INE per a l’any 2014. A tall d’exemple exposem el cas de la Comunitat de Madrid i de la Comunitat Valenciana. Els resultats es mostren a la figura.

L’eix esquerre del triangle indica el percentatge d’abocament i incineració sense previ tractament. L’eix dret indica el percentatge de residus a TMB. L’eix inferior és el percentatge de recollida selectiva. El punt blau representa la situació d’aquestes CCAA en 2014, mentre que l’àrea en color morat representa els llocs dins el triangle en què hauria de situar el punt blau per complir amb un reciclatge del 50%, suposant els mateixos rendiments en les tecnologies de tractament . A la figura de la Comunitat de Madrid, s’han afegit tres dates que indiquen com es llegeixen els punts respecte al que eixos.
D’acord amb les dades de MAPAMA, el 2014 la Comunitat de Madrid recollia selectivament al voltant d’un 15% dels residus generats, mentre que enviava a abocador/incineradora sense tractament previ una mica més del 40%, enviant el restant 45% a TMB. Per a complir amb el 50% de reciclatge amb la tecnologia actual, Madrid té diverses alternatives representades com a punts de colors. El punt groc seria la combinació que maximitza l’abocament directe, i que coincideix amb els valors actuals. És a dir, Madrid podria complir amb el 50% de reciclatge sense reduir l’abocament, però com a contrapartida hauria d’augmentar la recollida selectiva per sobre del 50% i reduir pràcticament a zero les quantitats tractades a TMB. Una altra opció, seria mantenir la proporció actual de TMB (punt vermell), per la qual cosa l’abocament directe hauria de disminuir aproximadament al 15% i augmentar al 45% la recollida selectiva. Una tercera opció (punt taronja), seria augmentar les recollida selectiva fins al 45%, i els residus a TMB fins al 55% eliminant l’abocament directe. Aquest cas il·lustra intuïtivament les contrapartides en termes de recollida selectiva, abocament i TMB de les possibles alternatives per a arribar a un 50% de reciclatge.
Per la seva banda, la Comunitat Valenciana el 2014 enviava aproximadament un 90% dels residus a TMB i tenia un 10% de recollida selectiva, mentre que no enviava residus sense tractar a abocador o incineradores. El camí cap al compliment a la Comunitat Valenciana (portar el punt blau a l’àrea morada) té diverses alternatives. Per exemple reduir la proporció de residus que van a TMB fins al 85%, i incrementar la recollida selectiva fins al 15% (punt vermell). El més interessant de la figura de la Comunitat Valenciana és que totes les opcions de compliment per a 2020 passen per reduir la proporció de residus que van a TMB, la qual cosa indica una sobrecapacitat “estratègica” d’aquest tipus de tractament.
Aquesta eina es pot utilitzar en el context autonòmic per avaluar i fer seguiment dels plans autonòmics de gestió de residus, i per saber si ens acostem al compliment dels objectius. També es pot utilitzar a escala local i estatal.
Els detalls metodològics es donaran a conèixer a través d’un article científic en vies de publicació i estem preparant un programari senzill que llançarem els pròxims mesos perquè les administracions públiques puguin utilitzar-lo.

Si es vol simular un increment de l’eficiència per a realitzar estimacions sobre l’efecte d’una millor tecnologia de tractament, només caldria fer una segona simulació amb les dades d’eficiència modificats i comparar els resultats.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Sergio Sastre Sanz | ENT

La Directiva Marco de Residuos, recientemente modificada en el contexto de la aprobación del paquete de economía circular, establece los porcentajes de reciclaje de residuos municipales que deberán alcanzar los Estados Miembros en los próximos años, aumentando progresivamente del 50% en 2020 al 65% en 2035. En el Estado español, según el PEMAR, las Comunidades Autónomas (CCAA) deberán cumplir con estos mismos objetivos (página 15 del PEMAR), lo cual plantea un gran reto en la gestión de residuos a nivel regional en los próximos años.

Con el objetivo de entender la distancia entre el modelo actual de gestión de residuos de las CCAA y los escenarios que permitan el cumplimiento de los objetivos en cada una de ellas, Sergio Sastre e Ignasi Puig (ENT), en colaboración con Jaume Llopart (Institut de Physique du Globe de Paris, Institut de Ciències del Mar del CSIC) hemos desarrollado una herramienta que calcula y visualiza esta distancia y compara los posibles caminos a seguir para cumplir con los compromisos en materia de reciclaje. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:

  • Se introducen una serie de parámetros sobre el sistema a analizar (porcentajes de recogida selectiva de las diferentes fracciones, porcentaje de residuos mezclados a vertedero e incineradora, porcentaje de residuos mezclados a tratamiento mecánico-biológico (TMB), eficiencia de los diferentes tipos de tratamiento).

  • Se define el objetivo de reciclaje a conseguir (por ejemplo, 50%).

  • La herramienta calcula todas las combinaciones de tres variables que, dada la eficiencia que hemos introducido1, nos permitiría cumplir con el objetivo planteado. Estas tres variables son el porcentaje de recogida selectiva, el porcentaje de residuos mezclados que van a TMB y el porcentaje de residuos mezclados que van a vertedero. Elegimos estas tres variables porque nos parece que sintetizan muy bien la estructura de los sistemas de gestión a escala regional y que son relevantes a la hora de evaluar su funcionamiento.

  • Finalmente, la herramienta representa los resultados en un gráfico ternario que permite una visualización rápida e intuitiva, para saber dónde estamos y los caminos alternativos para cumplir con los objetivos.

Como ejercicio preliminar para poner a prueba la herramienta, hemos realizado una simulación para todas las Comunidades Autónomas, basándonos en los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del INE para el año 2014. A modo de ejemplo exponemos el caso de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Los resultados se muestran en la figura.

El eje izquierdo del triángulo indica el porcentaje de vertido e incineración sin previo tratamiento. El eje derecho indica el porcentaje de residuos a TMB. El eje inferior es el porcentaje de recogida selectiva. El punto azul representa la situación de estas CCAA en 2014, mientras que el área en color morado representa los lugares dentro del triángulo en que debería situarse el punto azul para cumplir con un reciclaje del 50%, suponiendo los mismos rendimientos en las tecnologías de tratamiento. En la figura de la Comunidad de Madrid, se han añadido tres fechas que indican cómo se leen los puntos  con respecto a lo ejes.

De acuerdo con los datos de MAPAMA, en 2014 la Comunidad de Madrid recogía selectivamente alrededor de un 15% de los residuos generados, mientras que enviaba a vertedero/incineradora sin tratamiento previo algo más del 40%, enviando el restante 45% a TMB. Para cumplir con el 50% de reciclaje con la tecnología actual, Madrid tiene varias alternativas representadas como puntos de colores. El punto amarillo sería la combinación que maximiza el vertido directo, y que coincide con los valores actuales. Es decir, Madrid podría cumplir con el 50% de reciclaje sin reducir el vertido, pero como contrapartida tendría que aumentar la recogida selectiva por encima del 50% y reducir prácticamente a cero las cantidades tratadas en TMB. Otra opción, sería mantener la proporción actual de TMB (punto rojo), para lo cual el vertido directo debería disminuir aproximadamente al 15% y aumentar al 45% la recogida selectiva. Una tercera opción (punto naranja), sería aumentar las recogida selectiva hasta el 45%, y los residuos a TMB hasta el 55% eliminando el vertido directo. Este caso ilustra intuitivamente las contrapartidas en términos de recogida selectiva, vertido y TMB de las posibles alternativas para alcanzar un 50% de reciclaje.

Por su lado, la Comunidad Valenciana en 2014 enviaba aproximadamente un 90% de los residuos a TMB y tenía un 10% de recogida selectiva, mientras que no enviaba residuos sin tratar a vertedero o incineradoras. El camino hacia el cumplimiento en la Comunidad Valenciana (llevar el punto azul al área morada) tiene varias alternativas. Por ejemplo reducir la proporción de residuos que van a TMB hasta el 85%, e incrementar la recogida selectiva hasta el 15% (punto rojo). Lo más interesante de la figura de la Comunidad Valenciana es que todas las opciones de cumplimiento para 2020 pasan por reducir la proporción de residuos que van a TMB, lo cual indica una sobrecapacidad “estratégica” de este tipo de tratamiento.

Esta herramienta se puede utilizar en el contexto autonómico para evaluar y hacer seguimiento de los planes autonómicos de gestión de residuos, y para saber si nos acercamos al cumplimiento de los objetivos. También se puede utilizar a escala local y estatal.

Los detalles metodológicos se darán a conocer a través de un artículo científico en vías de publicación y estamos preparando un software sencillo que lanzaremos en los próximos meses para que las administraciones públicas puedan utilizarlo.

Si se quiere simular un incremento de la eficiencia para realizar estimaciones sobre el efecto de una mejor tecnología de tratamiento, solo habría que realizar una segunda simulación con los datos de eficiencia modificados y comparar los resultados.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]