Aquest estudi, encarregat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, proposava actuacions en l’àmbit de la fiscalitat relativa al subministrament i consum d’aigua, concretament, s’analitzava i proposava l’aplicació d’una tarificació progressiva de la tarifa d’aigua de Mollet del Vallès. Els Ens Locals tenen capacitat, des del seu àmbit competencial, per a actuar sobre la gestió de la demanda d’aigua, essent l’ambientalització de la fiscalitat una de les eines més efectives. L’estructura del preu de l’aigua, que depèn tant del disseny de la tarifa com del cànon de l’aigua, és un factor molt important a l’hora de donar incentius econòmics clars vers l’estalvi.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

Este estudio, encargado por el Ayuntamiento de Mollet del Vallés, proponía actuaciones en el ámbito de la fiscalidad relativa al suministro y consumo de agua, concretamente, se analizaba y proponía la aplicación de una tarifación progresiva de la tarifa de agua de Mollet del Vallès. Los entes locales tienen capacidad, desde su ámbito competencial, para actuar sobre la gestión de la demanda de agua, siendo la ambientalización de la fiscalidad una de las herramientas más efectivas. La estructura del precio del agua, que depende tanto del diseño de la tarifa como del canon del agua, es un factor muy importante a la hora de dar incentivos económicos claros para el ahorro.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Mollet del Vallès[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Mollet del Vallès