Aquest estudi, encarregat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, proposava actuacions en l’àmbit de la fiscalitat relativa al subministrament i consum d’aigua, concretament, s’analitzava i proposava l’aplicació d’una tarificació progressiva de la tarifa d’aigua de Mollet del Vallès. Els Ens Locals tenen capacitat, des del seu àmbit competencial, per a actuar sobre la gestió de la demanda d’aigua, essent l’ambientalització de la fiscalitat una de les eines més efectives. L’estructura del preu de l’aigua, que depèn tant del disseny de la tarifa com del cànon de l’aigua, és un factor molt important a l’hora de donar incentius econòmics clars vers l’estalvi.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Mollet del Vallès