Ja estan disponibles els resultats del projecte “Assistència tècnica per establir el càlcul d’un índex de reciclatge per a diferents fluxos dels residus municipals de Catalunya” realitzat per ENT i encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya. El projecte suposa un nou avenç cap al càlcul del reciclatge de residus municipals de vidre, paper i cartró, plàstics, metalls, fusta i voluminosos segons els nous criteris normatius.

La nova normativa en matèria de residus municipals ha desplaçat el punt de càlcul del que es considera “reciclat”, desplaçant-ho des del lliurament a recicladors cap a l’entrada a processos de transformació dels residus en noves matèries primeres, en línia amb el concepte d’economia circular.

Aquest canvi requereix un nou enfoc en l’anàlisi de la informació de residus i planteja el repte de la traçabilitat dels residus municipals al llarg de la cadena de valor. Les nova metodologia de càlcul amplia de forma significativa l’abast de les fonts d’informació necessàries i crea la necessitat de tenir una visió sistèmica del conjunt de la gestió de residus per connectar i relacionar quantitativa i qualitativament la informació de tots els agents implicats en la gestió de residus municipals.

Aquest projecte avalua la informació disponible, les principals barreres i reptes i una primera aproximació del càlcul del reciclatge dels residus municipals a Catalunya segons la nova normativa.

 

El resum del projecte es pot consultar AQUÍ.

Els canvis normatius recents i una actualització dels objectius en termes de ratis de reciclatge es pot trobar AQUÍ.